« gå tillbaka

Återvunnet stål minskar koldioxidavtrycket

Byggsektorn står i dag för en betydande del av de globala utsläppen. Ett viktigt steg på vägen mot en hållbar praxis är att minska avtrycket från inbäddad koldioxid i produkterna.

Med inbäddad koldioxid avses mängden koldioxidutsläpp som produceras i tillverkningsprocessen för en produkt. Begreppet omfattar all energi och alla resurser som krävs för att skapa och upprätthålla produkten. Genom att förstå vad inbäddad koldioxid är och minska den kan vi göra miljövänligare val.

Livscykelanalys (LCA) är ett utmärkt verktyg för att beräkna inbäddad koldioxid och sedan använda miljövarudeklarationer (EPD) för att publicera resultatet.

En miljövarudeklaration är ett standardiserat dokument som verifierats av en oberoende part och ger transparent, vetenskapsbaserad information om en produkts miljö- prestanda. Miljövarudeklarationer tas normalt fram enligt internationella standarder. Dessa standarder kräver att miljövarudeklarationen bygger på en omfattande livscykel-analys där olika faktorer bedöms såsom resursförbrukning, energianvändning, utsläpp av växthusgaser, luft- och vattenföroreningar samt avfallsgenerering. EPD-dokumentet är ett värdefullt verktyg för den som behöver fatta välgrundade beslut eftersom det gör det möjligt att jämföra produkter av liknande typ.

När det är klart var den inbäddade koldioxiden kommer ifrån blir det möjligt att göra medvetna val för att minska koldioxidnivåerna. Det kan till exempel vara att använda förnybara energikällor under tillverkningen, att konstruera produkter som kräver färre resurser i tillverkningen och att återvinna eller återanvända delar i stället för att slänga dem. Allt detta kan bidra till att minska den inbäddade koldioxiden. Vid tillverkningen kommer en stor del av en produkts inbäddade koldioxid från de material som används. Stål och aluminium, till exempel, kan ha en betydande miljöpåverkan.

Stål från återvunnet metallskrot

När det gäller stål har vissa alternativ börjat dyka upp. Det finns stålsorter som är certifierade enligt ett system som påminner om energideklarationssystemet. Men detta sänker egentligen inte koldioxidavtrycket särskilt mycket i verkligheten. Ett bättre alternativ skulle kunna vara att använda ett stål som åtminstone delvis har framställts av metallskrot och på så sätt minska mängden ytterligare inbäddad koldioxid. Ett annat sätt skulle kunna vara nyproducerat koldioxidfritt stål, men volymerna av sådant stål som produceras i dag är fortfarande ganska låga. Det är dock ett alternativ värt att titta på igen i framtiden. I dagsläget är det klart bästa alternativet att byta till ett stål med hög andel återvunnet metallskrot.

På Swegon har vi aktivt börjat arbeta på att sänka den inbäddade koldioxiden i våra produkter. Vi beställde en miljövarudeklaration (EPD) för luftbehandlingsaggregatet GOLD RX 012, tillverkat i Kvänum. Den visade att det allra mesta av den inbäddade koldioxiden från hela tillverknings-processen kom från materialen där stålet stod för mer än 60 % av koldioxidekvivalenterna. Detta gjorde det högprioriterat att hitta ett ersättningsstål med ett lägre koldioxidavtryck.

Efter diskussioner med stålproducenten ArcelorMittal har vi valt att arbeta med ett stål som heter XCarb RRP, där RRP står för ”recycled and renewably produced” (återvunnet och förnybart producerat). Det består av minst 75 % återvunnet stål.
I tillverkningsprocessen används dessutom ljusbågsugnar som drivs med 100 % förnybar energi. Resultatet har blivit ett stål med minst 70 % lägre koldioxidavtryck jämfört med traditionella stålsorter. Baserat på den befintliga miljövaru-deklarationen för GOLD RX 012 och förutsatt att allt stål ersätts förväntas övergången till XCarb RRP-stål leda till att faktorn för global uppvärmningspotential kan minskas med cirka 20 % totalt.

Swegonfabriken i Kvänum har fått en provsändning på 30 ton XCarb RRP för att undersöka hur stålet fungerar i produktions-processen och ytterligare 270 ton har beställts för fortsatt testning under tredje kvartalet 2023. Målet är att på sikt kunna ersätta minst 90 % av produktionsstålet – totalt 7500 ton per år – med XCarb RRP.

Om testningen i Kvänum ger lovande resultat är planen att gå vidare med det nya alternativet. För oss är det här är ett nödvändigt steg mot en minskad miljöpåverkan. Det är fortfarande en lång väg att gå, men vi har börjat med de åtgärder som kommer ge störst effekt på kortast möjliga tid.

Mer information finns i vårt pressmeddelande om vår SWEGON GOLD RX och fossilfritt stål. Läs även vår expertblogg om miljövarudeklarationer (EPD).