« gå tillbaka

Miljövarudeklarationer – banbrytande förändring inom HVAC

Med en livscykelanalys (LCA) och miljövarudeklaration (EPD) bedöms inom byggindustrin en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel. Vissa tillverkare inom värme, ventilation och luftkonditionering, bland annat Swegon, har börjat ta fram miljövarudeklarationer för sina produkter. I den här texten delar vi några av våra insikter från vår resa så här långt.

Livscykelanalys i korthet

Enkelt uttryckt bedömer man med en livscykelanalys en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel, bland annat alla processer uppströms och nedströms under uppförande, drift och rivning. Det är en kombination av positiv och negativ miljöpåverkan från byggvaror, material och tjänster som används under en byggnads livscykel. Eftersom värme, ventilation och luftkonditionering ofta står för en betydande del av en byggnads koldioxidavtryck under dess livscykel, så är det kanske dags att titta närmare på detta.

carbond

Livscykelanalys och miljövarudeklaration intensifierar konkurrensen 

Byggnadsmaterialtillverkare har blivit bättre och bättre på att upplysa om sina produkters miljöprestanda i form av miljövarudeklarationer, men på värme-, ventilations- och luftkonditioneringssidan är det tyvärr inte särskilt många företag som har engagerat sig i detta område ännu.

Detta är på väg att förändras på grund av att flera länder planerar genomförandet av nationell lagstiftning om byggnaders miljöprestanda. Sverige är ett sådant exempel där så kallade klimatdeklarationer krävs för nybyggnationer från och med 2022. En klimatdeklaration ska redogöra för en byggnads miljöpåverkan, men under byggfasen tas initialt bara byggmaterial upp och värme, ventilation och luftkonditionering ingår ej. Rekommendationer till denna lagstiftning pekar på att dessa delar ska inkluderas senast 2027. Det finns dock flera företag och organisationer som hellre skulle se en tidigare inkludering.

Bara en tidsfråga?

Hittills har de viktigaste faktorerna för värme, ventilation och luftkonditionering varit teknisk funktion och pris. Men det finns all anledning att tro att miljöprestandan baserad på resultatet av en livscykelanalys snart blir mera relevant och synligare. Bland Swegons kundbas märker vi av ett stort intresse för miljövarudeklarationer för värme-, ventilations- och luftkonditioneringsprodukter från nytänkande organisationer och individer på de flesta marknader, såsom Storbritannien och Norden. Att implementera livscykelanalyser är en bra start för att förstå kundernas miljöutmaningar och underlätta för dem att nå sina miljömål.

Livscykelinsikter från våra slutförda miljövarudeklarationer

Under 2021 släppte Swegon miljövarudeklarationer för don, anslutningsboxar, komfortmoduler och ljuddämpare och vi har samlat på oss värdefull erfarenhet längs vägen. Våra livscykelanalyser omfattar material, produktion, transport och rivning och de visar att valet av material har stor betydelse för produktens miljöpåverkan. Exempelvis är framställningen av metall mycket resursintensiv och vi har sett att metaller som stålplåt och aluminium står för en större del av den totala miljöpåverkan i en produkts livscykelanalys. Genom att återanvända metall blir miljöpåverkan betydligt lägre.

En annan nyckelfaktor för produktens miljöpåverkan är var produkten rent geografiskt produceras då elmixen på marknaden och elen som används i produktionen är något som har stor inverkan. El från förnybara och fossilfria källor har av naturliga skäl ingen större effekt på en produkts miljöpåverkan, medan en elmix av icke-förnybara och fossilbaserade källor kan få desto större konsekvenser.

Aspekter att utforska vidare framåt

Med den stora effekt som nya material kan ge och den ökade efterfrågan från kunder på produkter och lösningar med hög miljöprestanda, vore det intressant att utforska möjligheterna inom detta område.
Vi ser ett ökat intresse för cirkularitet inom värme, ventilation och luftkonditionering. I vårt arbete med livscykelanalyser har vi sett att användningen av sekundärmaterial kan ha en betydelsefull miljöeffekt. Det finns möjligheter vad gäller både återanvändning av material och återbruk av hela produkter och komponenter. Genom att börja tänka cirkulärt kan vi helt klart förändra miljöpåverkan från värme, ventilation och luftkonditionering.

Läs mer om Swegons påbörjade resa mot ett cirkulärt förhållningssätt här.