Hur HVAC-leverantörer kan dra nytta av att utföra livscykelanalyser

Livscykelanalyser (LCA, Life Cycle Assessment) används i byggbranschen för att utvärdera en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Det finns olika incitament för fastighetsägare att tillämpa LCA, som ekonomiska och miljömässiga fördelar och till och med samhällsfördelar. I den här artikeln får du veta mer om varför HVAC-leverantörer bör börja utföra LCA av sina produkter.

Bland de många viktiga nyheter inom byggbranschen som gör det möjligt för fastighetsägare, arkitekter och andra viktiga intressenter att kvantifiera miljöpåverkan av sina byggprojekt, finns det två som sticker ut. Den ena är stadigt växande fokus på hållbarhet inom fastighetssektorn, och den andra är den snabba ökningen av digitalisering av byggnadsprocesser, metoder och information.

LCA efterfrågas av ambitiösa fastighetsägare

Ambitiösa och ansvarstagande fastighetsägare, hyresgäster och andra aktörer i byggbranschen är angelägna att utnyttja fördelarna med digitaliserings- och hållbarhetstrenden för att leverera projekt med kvantifierbar och jämförelsevis liten miljöpåverkan. Deras motiv varierar – ibland handlar det om att erhålla certifiering som grön byggnad (exempelvis LEED och BREEAM) och ibland om att locka till sig ekonomiska resurser från investerare. Oavsett motiv behövs tillförlitlig, standardiserad och dokumenterad beräkning av miljöpåverkan. Livscykelbedömning kan tillhandahålla just det, bland annat.

encert

HVAC-leverantörer som kan få en konkurrensfördel

En leverantör av HVAC-system kan visa engagemang för mätning och transparent redovisning av miljöpåverkan genom att tillämpa LCA på sina lösningar. Samtidigt signalerar leverantören för kunderna att man vid produktutveckling tittar på hela systemet för att undvika suboptimering, och att teknikerna har lämpliga verktyg för att avgöra om ändringar i fråga om produktutformning eller processer leder till mindre miljöpåverkan eller inte. Som leverantör kan du också använda LCA-resultaten för att visa strategiskt ledarskap och hjälpa dig att undvika affärsrisker. Dessutom får du möjlighet att kommunicera och manifestera din konkurrensförmåga genom objektiva, trovärdiga och tredje parts-verifierade data, om du gör det rätt.

Livscykelanalys i ett nötskal

Enkelt uttryckt används livscykelanalyser inom byggbranschen för att utvärdera en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel, inklusive processer uppströms och nedströms, associerade med uppförande, drift och rivning. Det är en sammanställning av positiv och negativ miljöpåverkan av associerade byggnadsprodukter, material och tjänster, som är involverade i en byggnads livscykel. Eftersom HVAC-lösningar ofta står för en avsevärd del av en byggnads koldioxidavtryck under dess livscykel, kan det vara dags att ta en närmare titt.
 
lvafeatured

LCA och miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) minskar osäkerheten

LCA är en välkänd och etablerad metod och ett verktyg som används vetenskapligt, och håller på att ta plats som ett verktyg för byggbranschen. ISO-standarderna – ISO 14040 och ISO 14044 – beskriver bred tillämplighet, jämförbarhet och acceptans inom många branscher. Flera faktorer påverkar en LCA – bland annat är dess representativitet, kvalitet och tillförlitlighet starkt beroende av kvaliteten och tillgängligheten för de datauppsättningar som används för byggnadsprodukter och -tjänster. Idealiskt baseras datauppsättningar på en så kallad miljövarudeklaration (EPD) i överensstämmelse med ISO 14025 and EN 15804. De som använder LCA och EPD upplever mindre osäkerhet, eftersom generiska data ersätts med tillverkarspecifika EPD-data i byggprojekten. Vem skulle inte vilja minska osäkerheten för sina kunder?

LCA och EPD intensifierar konkurrensen i HVAC-branschen

Tillverkare av byggnadsmaterial blir allt bättre på att tillhandahålla detaljerad information om sina produkters miljöprestanda i form av miljövarudeklarationer. Inom HVAC-branschen har tyvärr inte många företag engagerat sig på det här området ännu. Detta kan bero på det faktum att länder närmar sig implementering av lagstiftning om byggnaders miljöprestanda.

Sverige arbetar på en så kallad klimatdeklaration för nya byggnader från och med 2022. Denna klimatdeklaration ska redovisa byggnaders miljöpåverkan. Men enligt det senaste förslaget till lagstiftningen (december 2020) beaktas till en början endast byggnadsmaterial under byggfasen , och HVAC-installationer utesluts eftersom datauppsättningar saknas. Rekommendationer rörande denna lagstiftning tyder dock på att de kommer att inkluderas senast från 2027. Många företag och organisationer föredrar tidigare inkluderande.

Bara en fråga om tid?

Hittills har de viktigaste faktorerna för HVAC-lösningar varit teknisk funktionalitet samt pris. Det finns goda skäl att tro att HVAC-produkters miljöprestanda baserat på LCA-resultat snart kommer att bli mer relevant och synlig.
Om du som leverantör av HVAC-system har ambitionen att verkligen förstå dina kunders miljöutmaningar och vill göra det lättare för dem att nå sina miljömål, är det en bra början att implementera livscykelanalyser.