« gå tillbaka

Att satsa på inbäddad koldioxid är nödvändigt för att möta konsumenternas höga förväntningar

Att återanvända och renovera produkter har en betydande affärspotential på såväl kort som medellång sikt. Dessa metoder är dock ingenting nytt. Men en ny målriktad satsning kommer både vara bra för planeten och skapa nya ekonomiska möjligheter. Det pågående cirkularitetsarbetet inom byggbranschen är i huvudsak inriktat på underhåll, reparation och försäljning av reservdelar. Detta ses ofta som något nödvändigt ont eller som en juridisk plikt snarare än som ett strategiskt affärsbeslut. Men detta är under förändring. Mirko Sauvan, hållbarhetschef på Swegon, förklarar hur.
 
Det ekonomiska systemet har, mer eller mindre fram till i dag, optimerats för en linjär modell när det gäller tillverkning, användning och avfall. Men det pågår en omställning till en mer cirkulär modell då miljöhänsyn i större utsträckning har börjat påverka företagens ekonomiska resultat. Att återanvända och renovera befintliga produkter är ett lovande koncept för många företag, framförallt när det gäller högkvalitativa och komplexa produkter. Men de metoder som tillämpas befinner sig fortfarande på en nivå som bara lämpar sig inom pilotprojekt och inte i storskaliga omfattning. Det beror bland annat på en osäkerhet kring lagstiftningen, praktiska hinder, begränsad efterfrågan bland kunder och en teknisk och ekonomisk komplexitet.

Europeiska unionen och cirkularitet

Europeiska unionen har gett sitt stöd till cirkulära affärsmodeller genom initiativ som den gröna given (EGD) och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (CEAP). Unionen strävar också efter hållbar tillväxt, nollutsläpp av växthusgaser och avfallsförebyggande. Syftet med den omarbetade versionen av förordningen om byggprodukter (CPR) är att den även ska omfatta förnyade och återanvända produkter så att principerna för en cirkulär ekonomi kan tillämpas på byggmaterial och byggprodukter. Fokus ligger på tillförlitliga data om miljöprestanda, livslängd, enkla reparationer och materialens och produkternas återvinningsbarhet vid livscykelns slut.

Den lagstadgade rätten att få produkten reparerad syftar också till att minska det elektroniska avfallet genom att tvinga tillverkarna att tillhandahålla konsumenter och reparationsverkstäder vissa reservdelar under en skälig tid efter köpet. Dessa lagstiftningsinitiativ följer de senaste förändringarna på marknaden med ökad konkurrens inom cirkulära produkter och en ökad tillgång på återbrukade och hållbarare produkter. Samtidigt måste man ha en ”demonteringsvänlig design” i åtanke under produktutvecklingen, förutom andra cirkulära FoU-strategier, för att produkterna ska bli långlivade.

Intresset och efterfrågan ökar snabbt

Alltfler konsumenter blir miljömedvetna och söker aktivt lösningar som kan minimera deras miljöpåverkan. De vill öka sin konsumtion av vidareförsålda varor och uthyrningstjänster i stället för att köpa nytt. Genom att inkludera koncept för återanvändning och/eller renovering i marknadserbjudandet och verksamheten kan kunderna enklare bedöma och minska sitt miljöavtryck. I detta sammanhang är det oundvikligt att nämna något om hur företag kan påverkas av denna nya efterfrågan bland kunder. Bortsett från de stora förändringarna i det traditionella sättet att göra affärer som detta kan tänkas innebära skulle de kunna dra till sig nya kunder. För många intressenter skulle det också kunna tillföra varumärket ytterligare värde.

Det kan dock vara svårt för företag och kunder att finna varandra under själva omställningen till ett cirkulärt utbud och en cirkulär konsumtion. Begränsad kunskap och bristande samförstånd bland företag och kunder om hur svårt det kan vara att lämna den linjära affärsmodellen bakom sig skapar ett klassiskt hönan-eller-ägget-dilemma som kräver information och kommunikation.

RE:3 – ett cirkularitetskoncept

Med denna insikt har vi kompletterat vårt traditionella utbud av inomhusklimatlösningar med RE:3-konceptet. Det består av tre nyckelprinciper för cirkularitet med målet att minska den inbäddade koldioxiden för värme, ventilation och luftkonditionering i byggnader. De tre principerna är RE:duce, RE:use och RE:vitalise, där RE:duce går ut på att minska koldioxidavtrycket med hjälp av alternativa material. Även konstruktionsanpassningar för att minimera behovet av koldioxidintensiva material faller inom RE:duce. RE:use innebär en affärsmodell för återtagning och vidareförsäljning av moderniserade produkter, medan RE:vitalise handlar om att uppdatera produkter på plats för att förlänga deras livslängd.

RE:duce ska inte på något sätt ses som en enkel väg till lägre nivåer av inbäddad koldioxid i byggnader. Utbudet av koldioxidsnåla material ökar dock, och det finns ganska enkla metoder för att bedöma hur olika alternativ påverkar funktionalitet, koldioxidavtryck och så vidare. RE:vitalise kan ha hög potential att minska den inbäddade koldioxiden inom RE:3-konceptet, eftersom det när det gäller just värme, ventilation och luftkonditionering, som i vårt fall, gör det möjligt för våra inomhusklimatrelaterade produkter att hålla ett tag till genom att uppdateras och moderniseras för kontinuerlig livslängd. Eftersom produkterna då kan vara i bruk i ytterligare 10 år eller mer måste det anses vara en mycket lovande metod för cirkularitet.

RE:use är däremot en mera komplex del av konceptet. För att utveckla de affärsmodeller som möjliggör ett omvänt produktflöde och ser till att moderniserade enheter kan säljas vidare i stor skala och uppfyller kraven för en långlivad affärsverksamhet är det mycket som behöver tas hänsyn till. Att ansluta oss till programmet för cirkularitetsutveckling, som leds ett team från Combient Pure, var dock inte ett lika svårt beslut. De väl utarbetade utvecklingssprintarna och peer-to-peer-utbildningarna har gett många viktiga lärdomar och idéer för utformningen av vår egen RE:use-metod.

Sammantaget är RE:3-konceptet ett svar på de tydliga signalerna från marknaden och gör oss redo inför omställningen till cirkularitet och kommande lagstiftning. Det blir också ett stöd för våra kunder i deras hantering av de miljöutmaningar som rör inbäddade koldioxidutsläpp och hjälper dem att förbättra sitt kommersiella utbud och varumärke genom att tillföra hållbarhetsvärden. Till syvende och sist handlar det ju om att så många som möjligt ska må bra – inomhus som inombords.