« gå tillbaka

Vad är ekodesign-direktivet lot 6?

Från 1 januari 2016 finns energikrav på ventilationsaggregat. Kraven omfattar ekodesignkrav för bostads- och fastighetsventilation samt energimärkning för bostadsventilation.

Av praktiska skäl är genomförandet av ekodesign-direktivet uppdelat i ett antal produktområden, så kallade lots (avsnitt). Avsnitten fokuserar på de typer av produkter inom respektive produktområde, vars energiförbrukning är av störst omfattning, och därmed har störst potential för energibesparing.

Lot 6 gäller ventilationsaggregat, ett mycket relevant produktområde, eftersom ventilation, värme och luftkonditionering representerar cirka 15% av den totala energiförbrukningen inom EU. Bland produkterna på marknaden finns en stor spridning vad gäller energieffektivitet. Uppskattningar visar att genomförandet av lot 6 i ekodesign-direktivet kommer att resultera i årliga europeiska energibesparingar på 1 300 PJ (petajoule) från år 2025. Detta motsvarar ungefär hela Englands elproduktion. Ekodesign-direktivet lot 6 kommer att uppnå målen genom att inrätta följande minimikrav för ventilationsprodukter:

1. Varvtalsregulator

Alla ventilationsenheter, utom fläktar med mer än ett användningsområde (t ex fläkt som används både för ventilation och brandgasevakuering), ska vara utrustade med en stegvis eller en steglös varvtalsregulator.

2. Värmeåtervinningssystem

Alla ventilationsenheter med två luftriktningar ska ha ett värmeåtervinningssystem.

I ventilationsenheter med två luftriktningar ska lägsta termiska verkningsgrad för alla värmeåtervinningssystem (utom vätskekopplade) vara minst 73% från och med den 1 januari 2018.

För vätskekopplade värmeåtervinningssystem ska verkningsgraden vara minst 68% från och med den 1 januari 2018.

3. Termisk bypass

Värmeåtervinningssystemet ska ha en termisk bypass. Med det menas reglering av återvinning mellan 0-100%.

4. Specifik fläkteffekt

Förhållandet mellan specifik fläkteffekt (SFPint ) och värmeåtervinningssystemets verkningsgrad finns beskrivet i en formel. Vid en högre verkningsgrad än 73% kan till exempel en högre specifik fläkteffekt (SFPint ) tillåtas.

Vilken energimärkning krävs för ventilationsenheter?

Det beror på! För ventilationsenheter avsedda för bostäder är märkning obligatoriskt. För ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder anger förordningen om energimärkning (1253/2014) uttryckligen att: Ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder (NRVUs) bör undantas från märkning eftersom dessa produkter väljs av projektörer och arkitekter, samt i hög grad är oberoende av konsumentbeteende och marknadsmönster.

Dock kan energimärkning fortfarande vara relevant för ventilationsenheter avsedda för annat än bostäder. En ventilationsenhet med god kvalitet bör ha Euroventmärkning, som till skillnad från ekodesign-märkningen är frivillig. Eurovent-märkningen är en garanti för att produktens prestanda motsvarar vad som utlovas i produktspecifikationen.

Ventilationsaggregat för bostäder omfattas av Lot 10.

Läs mer om Lot 6 hos Energimyndigheten.