Tips för val av luftbehandlingsaggregat för mindre lokaler

Per-Åke Ottemark

&

Butikslokaler och liknande mindre lokaler inrymda i bostadshus saknar ofta eget teknikrum och ligger vanligen i markplanet. Detta måste beaktas vid val av luftbehandlingsaggregat. Sådana lokaler ställer speciella krav på ventilationslösningen. I den här artikeln går vi igenom vad du måste tänka på vid val av luftbehandlingsaggregat för små kommersiella lokaler.

Utrymmeseffektivitet

Mindre butikslokaler är ofta inrymda i markplanet i byggnader som främst är avsedda som bostadshus. I många fall saknar sådana byggnader dedikerat teknikrum, varför luftbehandlingsaggregatet måste placeras inne i butikslokalen. Därför är det viktigt att luftbehandlingsaggregatet har hög anpassbarhet och kan monteras till exempel i taket, i ett skåp eller på annat diskret sätt, så att det inte blockerar intäktsgenererande golvyta eller utgör ett störande blickfång.

Ljudnivå

Luftbehandlingsaggregat som måste installeras nära kunder eller besökare måste vara tystgående. Oavbruten exponering för monotont, lågfrekvent ljud kan medföra hälsoproblem – höjt blodtryck, ökad puls, illamående och huvudvärk. Detta vill naturligtvis både du själv och dina kunder slippa, så lägsta möjliga ljudnivå är en viktig faktor.

Luftkvalitet

Energieffektivitet är alltid viktig, oavsett lokalens storlek. Svårigheten är att kombinera hög energieffektivitet med bra inomhusklimat. Inomhusklimatets betydelse för butikslokaler förbises ofta – man tänker mest på att locka in kunder i butiken, och glömmer lätt att kunder som stigit in måste möta ett behagligt inomhusklimat, så att de stannar kvar och tar sig tid att studera butikens utbud.
En viktig faktor för inomhusklimatet är god ventilation. Ett bra sätt att uppnå detta är att mäta halten koldioxid (CO2) i inomhusluften, och styra fläktvarvtal och luftflöde utifrån CO2-givarens signal. Därigenom kan driften av luftbehandlings-aggregatet anpassas till föreliggande behov, så att behagligt inomhusklimat uppnås med minsta möjliga energiåtgång och både luftkvalitet och energieffektivitet optimeras.

Användarvänlighet och support

Ytterligare två viktiga krav måste vara uppfyllda: aggregatets styrsystem måste vara användarvänligt och dess grundinställningar enkla att justera utan expertkunskaper, och aggregatleverantören måste kunna tillhandahålla väl fungerande tekniksupport när oväntade problem uppstår och måste lösas snabbt. En butik utan fungerande ventilation kommer snabbt att förlora kunder och intäkter. Detta är särskilt viktigt för mindre lokaler, som ofta är inrymda i byggnader vars driftansvariga har erfarenhet endast av bostadsventilation, inte av luftbehandlingsaggregat för butiker och andra kommersiella lokaler.

Roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare?

En värmeväxlare återvinner delar av den energi som använts för uppvärmning eller kylning av rumsluften och överför den till tilluften. Detta innebär en väsentlig energibesparing. I luftbehandlingsaggregat förekommer två huvudtyper av värmeväxlare: roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare. Lösningar med batterivärmeväxlare eller separata till- och frånluftsaggregat tillgrips mycket sällan, om inte luftbehandlingsaggregatet ska anslutas till ett redan befintligt till- och frånluftssystem. I plattvärmeväxlare leds från- respektive tilluften genom separata kanaler, åtskilda av täta plattor genom vilka värme överförs utan att luftströmmarna blandas. I roterande värmeväxlare sker värmeöverföringen i stället via en motordriven rotor, som genom sin rotation växelvis genomströmmas av från- respektive tilluft. Detta innebär att viss blandning av luftströmmarna sker, varigenom en del av fukten i frånluften överförs till tilluften. Detta innebär att inomhusluftens fukthalt bevaras bättre.

Vilket är då bäst – plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare? Som så ofta beror svaret på omständigheterna. Om byggnaden står i ett område med torrt klimat är roterande värmeväxlare ofta att föredra, eftersom sådana vidmakthåller inomhusluftens fukthalt bättre. Om luftbehandlingsaggregatet försörjer ett kök eller ett badrum kan däremot plattvärmeväxlare vara ett bättre val, eftersom luftströmmarna hålls helt åtskilda och ingen överföring av matos eller andra dofter mellan från- och tilluft kan ske. Traditionellt används ofta roterande värmeväxlare i Nordeuropa, där luften vintertid är kall och torr, medan plattvärmeväxlare är vanligare i Central- och Sydeuropa.

Så hur väljer du rätt?

De viktigaste faktorerna vid val av luftbehandlingsaggregat är låg ljudnivå, användarvänligt styrsystem, hög energieffektivitet och utrymmeseffektivitet. Luftbehandlingsaggregaten i vår GLOBAL-serie är konstruerade utifrån dessa krav och har ett antal väl genomtänkta lösningar för små och medelstora kommersiella lokaler. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om vilka luftbehandlingsaggregat som bäst tillgodoser dina behov.