« gå tillbaka

Kan en renovering vara digital?

Vad tänker du på när du hör renovering? Uppfräschning av befintliga lokaler? Anpassning av lokalerna till dagens krav? Störande ljud? Ut med det gamla in med det nya?

Endast en liten del av byggnadsbeståndet tillkommer årligen som nybyggnation. Nyckeln till att åstadkomma verklig förändring av kontor och skapa något som passar ett nytt arbetssätt är därför beroende av hur vi hanterar den återstående majoriteten av byggnaderna. Vad sägs om en renovering som inte låter, inte syns, tar minimalt med tid, inte kräver större materiella inköp, samt ger ökad energieffektivitet? Låter det för bra för att vara sant? Vi pratar om digital renovering!

I mitten av oktober 2020 presenterade Europeiska kommissionen sin Renovation Wave-strategi för att förbättra byggnaders energiprestanda. Byggsektorn har en enorm potential när det gäller energi- och utsläppsbesparingar, och för att EU ska nå sitt mål om ett klimatneutralt Europa till 2050 är detta ett viktigt steg.

Byggsektorn står för mer än en tredjedel av utsläppen inom EU och ungefär 75 % av existerande byggnader är för närvarande energiineffektiva. En uppskattning visar också att 85-95 % av dagens byggnader kommer att stå kvar 2050. Det betyder att fokus på energieffektivt nybygge inte räcker, vi behöver massiva renoveringsinsatser för att nå våra energi- och klimatmål. Läs mer om detta här

Fysiskt systembyte kostsamt och resurskrävande
De senaste åren har stora utvecklingar skett inom ventilation och inomhusklimat, såsom ökad energieffektivitet, förbättrad styrning och mätning av inomhusklimatet samt moderna och mer användarvänliga gränssnitt för övervakning av system både på plats och via molntjänster. Ett modernare styrsystem kan exempelvis bidra till minskad klimatpåverkan och kan gynna fastighetsägare och driftsansvariga då drifts- och underhålls- kostnader kan hållas nere.

Det finns en stor bas installerade inomhusklimatsystem som inte suttit på plats sin fulla livslängd, men som ändå börjar bli utdaterade vad gäller visualisering, styrning och energieffektivitet. Kanske har det investerats i en lösning som var modern för bara några år sedan, men som nu upplevs utdaterad och som inte längre möter dagens krav. Att byta ut hela systemet kan vara en kostsam historia och är även ohållbart sett ur resurs- och materiellt perspektiv. Den digitala utvecklingen har helt enkelt skett snabbare än den beräknade livslängden på de fysiska produkterna.

Det är här digital renovering kommer in
Med hjälp av en digital renovering kan befintliga inomhusklimatsystem uppdateras till mer moderna gränssnitt, med nya analysmetoder, förbättrade funktioner samt bättre möjligheter till övervakning av byggnader, utan att faktiskt byta ut de fysiska produkterna. Det gör det möjligt att skapa ett bättre inomhusklimat som även bidrar till en mer energieffektiv drift samt att gamla system kan öppnas upp för olika nya typer av digitala tjänster.

Att uppgradera sina inomhusklimatsystem passar naturligtvis även då en befintlig byggnad ska byggas ut eller byggas om. Komplettera den befintliga anläggningen med nya inomhusklimatlösningar och få dessa att samverka med varandra.

75% av EU:s byggnader är energiineffektiva, av dessa kommer 85-90% stå kvar år 2050.

Smart att se över behov och användning
Oavsett om en byggnad behöver genomgå en fysisk renovering eller ej, så kan det vara värt att efter en tid se över sin inomhusklimatlösning och titta på hur användandet av lokalerna ser ut idag. Kanske används de annorlunda jämfört med då systemet installerades? Bara under den senaste tiden i svallvågorna av pandemin ser vi hur exempelvis kontorsbyggnader börjar användas annorlunda där den fasta arbetsplatsen går mot att bli mer flexibel, där delar av ett kontor kan stå oanvänt tidvis och vid andra tillfällen ska samma plats kunna delas av många. Samtidigt ökar efterfrågan på en hälsosam inomhusmiljö. En digital renovering kan vara både en kostnadseffektiv och snabb lösning för att få ett modernt, mer effektivt och behovsanpassat inomhusklimatsystem som dessutom både kan förenkla och minska tidsåtgången för de driftsansvariga.

En bra investering ska löna sig
Har man en gång investerat i ett avancerat inomhusklimatsystem, så är det ju en fördel att det många gånger går att bygga ut och modernisera, vilket också är en del av grundtanken med ett sådant system. Det ska vara relativt lätt och inte behöva bli för kostsamt att uppdatera med exempelvis ett mer användarvänligt gränssnitt. Ett sådant system bör vara bakåtkompatibelt för att kunna fungera med äldre ventilations- och inomhusklimatprodukter och såklart med nya. Det möjliggör även en smidigare övergång om man på sikt vill bygga ut sitt system eller ersätta gamla produkter med nya stegvis allt eftersom behoven uppstår och på så sätt även kunna öka livslängden och sprida ut kostnaderna.

Digitala renoveringar har många fördelar avseende hållbarhet, energieffektivisering och förenklad driftshantering. Det ger ett system som blir ”up-to-date” i både användarvänlighet och funktionalitet och som kan minska både kostnader och tidsåtgång. Så istället för att slänga ut det gamla, ta vara på det ni har och satsa på nytt digitalt!

Läs mer om hur vi på Swegon arbetar med digital renovering och vår påbörjade resa mot ett cirkulärt förhållningssätt här