« gå tillbaka

Hur undviker man internt läckage i luftbehandlingsaggregatet?

Internt luftläckage i ventilationssystem är oekonomiskt och det kan också påverka kvaliteten på inomhusluften. Därför behöver vi minimera läckaget för att både optimera energiförbrukningen och säkerställa bästa möjliga luftkvalitet. I den här bloggen kommer du att lära dig om olika former av internt läckage och hur du undviker dem.

Vi skiljer mellan internt och externt läckage. Internt läckage uppstår mellan de inre skiljeväggarna och externt läckage är luft som läcker igenom aggregatets hölje mellan insida och utsida.

Luftläckage genom och runt filter

Alla typer av luftbehandlingsaggregat har ett potentiellt luftläckage förbi filtren, vilket kommer att påverka luftkvaliteten negativt och smutsa ned kanaler med ökade rengöringskostnader som följd. Luftläckage förbi filter avgörs utifrån filterkvaliteten, vilken avser att filterramens och tätningens utformning ska vara lämpad för den filtrering som krävs. Testning ska utföras enligt EN 1886.

Fläktar, tryck och luftläckage

Där fläkten är installerad kommer det att vara ett högt tryck på den ena sidan av skiljeväggen och ett lågt tryck på den andra. Det finns en klar potential för läckage i form av luft som strömmar bakåt från fläktens utlopp till inloppet. Denna typ av läckage resulterar i högre energiförbrukning, högre fläktvarvtal och högre bullernivåer.

Luft som läcker in i batteridelen

Där batterier är installerade finns det en potential för att luft passerar förbi värmeväxlaren. Värme- och kyleffekten sjunker men det uppstår ingen egentlig energiförlust. Med kylbatterier kan sådant läckage i extrema fall orsaka kondens nedströms.

Värmeväxlare och luftläckage

Värmeväxlare för energiåtervinning är också potentiella källor till läckage. Plattvärmeväxlare ska ha små nivåer av läckage i sig själva men en dålig installation i luftbehandlingsaggregatet kan ge upphov till betydande läckage med energiförluster och försämrad luftkvalitet som följd. Bra installerade plattvärmeväxlare kommer att ha ett mycket lågt läckage.
Roterande värmeväxlare ger fördelen med hög verkningsgrad och litet utrymmesbehov och mycket litet behov av avfrostning. Men eftersom de roterar är de svårare att täta på ett effektivt sätt.

Roterande värmeväxlare har fyra former av läckage
 
Det första är by-pass läckaget. Läckage runt rotorns omkrets kommer att få en direkt inverkan på rotorns totala värmeeffekt.
Minskningen i temperaturverkningsgrad kan vara betydande, så det är viktigt att tätningen runtom är effektiv.
läckageläge1
Den andra formen av läckage är från uteluftssidan till avluftssidan. Normalt uppstår en stor tryckdifferens mellan rotorns uteluftssida och avluftssidan. Tryckfallet leder till ett läckage från tilluftssidan till avluftssidan. Läckage i den riktningen påverkar inte luftkvaliteten men det kommer att ha en inverkan på energiförbrukningen.
läckageläge 2
När vi har ett korrekt luftflöde vid tilluftsfläkten kommer vi att ha ett högre luftflöde vid friskluftsfiltret, vilket innebär att vi kommer att ha ett högre tryckfall där. Vi måste även kompensera på avluftssidan för att säkerställa att vi får korrekt avluftsflöde. Detta är en ganska komplex uträkning som kräver en upprepning för att komma fram till rätt resultat. Men utan den kommer inte fläktarnas effektförbrukning att vara korrekt, vilket innebär att all årlig energiberäkning också kommer att bli fel.

Om frånluftsfläkten är placerad på rotorns frånluftssida kommer läckaget att vara i andra riktningen. Detta kommer att ge allvarliga konsekvenser för luftkvaliteten och rekommenderas inte.
läckageläge1_flakt

Den tredje formen av internt läckage uppstår när de roterande värmeväxlarna för över frånluft till tilluften. Detta överföringsläckage kan elimineras effektivt med hjälp av en renblåsningssektor. En liten sektor av rotorn skärmas av så att frånluft inte kan tas sig in i rotorn där och uteluft blåses igenom rotorn i båda riktningarna för att blåsa den ren från frånluft. Denna renblåsningsfunktion rengör rotorn från föroreningar och säkerställer hög kvalitet på tilluften. För att driva detta renblåsningsflöde behöver vi en tryckdifferens, vilken måste skapas av frånluftsfläkten. Renblåsningsflödet måste också läggas till frånluftsfläktens flödeshastighet.
läckageläge3
Den fjärde formen av läckage är från frånluft till tilluft på rotorns rumssida så här. Detta läckage beror på tryckdifferensen mellan frånluft och tilluft och om fläktarna är korrekt placerade som på bilden kan det elimineras genom att strypa frånluften så att tryckdifferensen är i rätt riktning. Detta extra tryckfall måste vara inkluderat i avluftsfläkten.
läckageläge4
Interna läckage måste tas med i beräkningen när specifik fläkteffekt ska beräknas

Det är först när alla dessa former av läckage tas med i beräkningen som vi kan få en korrekt uträkning för luftbehandlingsaggregatet, och utan den kommer den specifika fläkteffekten (SFP), temperaturverkningsgraden och den eventuella årliga energiberäkningen inte att stämma. I ErP-direktivet 1253 fastställs maxgränserna för den interna SFP:n, vilken benämns SFPint. Vi kan räkna med att definitionen av SFPint kommer att inkludera läckage.

Läckage som beskrivs i formerna två till fyra ovan definieras i EN 16798-3:2018 (byggnaders energiprestanda) med två faktorer: Uteluftskorrigeringsfaktor och avluftsöverföringsfaktor.

Uteluftskorrigeringsfaktorn (OACF) är förhållandet mellan uteluftsinloppet och tilluftens utloppsflöde, se den fullständiga definitionen. OACF bör vara större än 1, eftersom det betyder att läckaget är från tilluft till avluft. Om det är mindre än 1 finns det läckage från avluft till tilluft.

Avluftsöverföringsfaktorn (EATR) är andelen avluft som återcirkulerar till tilluften, se den fullständiga definitionen. EATR är läckaget genom tätningen vid rotorn på rumssidan tillsammans med överföringsläckaget.

Så här utformar du luftbehandlingsaggregat med minimalt internt läckage

Fläktarna i luftbehandlingsaggregatet måste vara i rätt placerade för att minimera läckage. Rotorerna behöver vara utrustade med en renblåsningssektor och ett styrsystem som kan justera rotorhastigheten för att minimera överföring i rotorn vid lågt luftflöde, vilket gör att du kan använda högsta möjliga energiåtervinning på säkert sätt.

Se till att du har ett programinställningsverktyg som kan räkna ut läckageflödena korrekt och tar med dem i beräkningen av fläktprestandan. Uteluftskorrigeringsfaktorn och avluftsöverföringsfaktorn måste vara inkluderade i den tekniska presentationen av enheten.

Dessutom behöver luftbehandlingsaggregatet vara utrustat med tryckmätningsnipplar och tryckreduceringsplattor i frånluften så att enheten kan justeras korrekt, för att säkerställa minimalt läckage för bästa möjliga energiåtervinning och en hälsosam inomhusluft.