« gå tillbaka

Är behovsstyrt inomhusklimat en lönsam investering?

Vi påstår att det är väl värt att investera i behovsstyrt inomhusklimat och det dröjer inte särskilt lång tid innan det lönar sig jämfört med konstansflödesventilation. Investeringen för ett behovsstyrt system är ofta högre jämfört med lösningar för konstansflödesventilation. Men med den högre investeringen får man lägre driftskostnader, högre fastighetsvärde och dessutom ökar man produktiviteten hos människorna som befinner sig i byggnaden. I detta blogginlägg reder vi ut hur mycket dyrare det egentligen är med behovsstyrda system och de största faktorerna som bidrar till att investeringen återbetalar sig.

 

Produktivitet bidrar till besparingar

En faktor som oftast förbises när man pratar om investeringar och återbetalningar är produktivitet hos människorna som befinner sig i byggnaden. Inomhusklimat är starkt kopplat till människans välmående och prestationsförmåga. Med ett behovsstyrt inomhusklimat kan man justera inomhusklimatet på individnivå vilket i sin tur påverkar prestationsförmågan positivt. Ibland används ett begrepp som beskrivas 10-100-1000, den säger att en 10% ökning i energieffektivitet genererar en viss besparing per kvm medan en motsvarande 10% ökning i produktivitet hos personalen genererar hela hundra gånger så mycket besparing! Läs mer om IEQ här. 

Minskning av driftskostnader

Med behovsstyrt inomhusklimat finns det stora möjligheter att minska driftskostnaderna på olika sätt. Med hjälp av sensorer mäts och styrs inomhusklimatet utefter exakt behov vilket varken slösar på miljö eller ekonomin.

Skolor är ett bra exempel där behovsstyrt inomhusklimat kan minska driftskostnaderna väsentligt. En studie visar att det är möjligt att spara upp till 80% av energin för luftbehandling och upp till 40% av energin för kyla och värme jämfört med konstansflödesventilation. En annan studie utförd i en skola visar dock på ännu större besparingsmöjligheter för värmeenergi. I denna skola är rummen endast maximalt ockuperade 30 min om dagen, eller 110 timmar om året, resten av tiden är beläggningen betydligt lägre. När man jämfört värmeenergiförbrukningen/år mellan konstansflödesventilation och behovsstyrt inomhusklimat är skillnaderna är tydliga:

  • Konstansflödesventilation förbrukar 35,07 MWh/år (årskostnad el 42 084 SEK/år)
  • Behovsstyrd ventilation förbrukar 6,47 MWh (årskostnad el 7 764 SEK/år), vilket innebär en sänkning med över 80%

Med ett uppkopplat system kan även service och övervakning av drift ske på distans – vilket sparar både tid och pengar. Dessutom innebär individuell styrning av inomhusklimatet en minskning av antalet felanmälningar och kostnader associerade till dessa med upp till 25%.

Investeringskostnader

Ett behovsstyrt inomhusklimatsystem medför ofta en högre investeringskostnad jämfört med konstansflödesventilation. I en studie som jämfört installationspris och energiförbrukning för olika typer av system i en skola med 16 rum var installationspriset för ett behovsstyrt system drygt 30% högre än för ett konstantflödessystem. Därmed kan konstansflödesventilation med sin lägre initiala investering vara rätt val för mindre projekt där kravbilden inte är så avancerad och investeringskostnaden är en avgörande faktor. För att uppnå god komfortnivå riskerar dock denna lösning att bli kostsam i längden på grund av bristande energieffektivitet och flexibilitet.

Bild-Wise ROi i text


Ett behovsstyrt inomhusklimatsystem är energieffektivt då systemet levererar exakt efter behov. Det ventilerar, kyler och värmer varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket inverkar negativt på komforten, utan enbart när och så mycket som det behövs.

Väljer man ett system med trådlös kommunikation blir det dessutom mer flexibelt samtidigt som installationstiden förkortas väsentligt genom att man slipper dra kommunikationskablar och eliminerar risken för felkopplingar. Logistiken i hela byggprocessen förenklas även då inga unika förinställningar behöver göras på produkterna. En studie visar att genom att använda trådlösa klimatprodukter och sensorer är det möjligt att spara upp till 3500 kr i installationskostnad per enhet jämfört med ett motsvarande behovsstyrt system som inte är trådlöst.

Ökat fastighetsvärde

Det finns många olika aspekter som påverkar en fastighets värde. Valet av system för ventilation och inomhusklimat påverkar flera av dessa, såsom t.ex. låg drifts- och underhållskostnader. En hög klassificering i olika byggnadscertifieringsprogram och flexibla och enkla lösningar för hyresgästanpassningar kan också påverka fastighetens värde.

Under de senaste åren har efterfrågan på miljöcertifieringar ökat markant. Behovsstyrt inomhusklimat, som är både energisnålt och miljövänligt, är en starkt bidragande faktor till en hög nivå av klassificering i olika certifieringsprogram såsom BREEAM, LEED samt Miljöbyggnad. Dessa miljöcertifieringar har en positiv inverkan på både byggnadens värde och hyra per m2. En ny certifiering som är på stark frammarsch är WELL, som tar större hänsyn till människan i byggnaden än de andra certifieringarna. Studier visar på att byggnadens värde kan öka med upp till 26% och hyran med 6% om fastigheten är certifierad. Dessutom upplever 62% av fastighetsägare en positiv inverkan på byggnadsvärdet kopplat till en hög miljöcertifiering.

Ett trådlöst system bidrar till flexibla byggnader som gör det möjligt att utnyttja lokalerna mer effektivt och förenklar processen vid renovering och hyresgästanpassningar. Om kraven på systemet förändras, t.ex. om väggar flyttas eller verksamheten i lokalerna ändras, så kan systemet enkelt anpassas utan att ombyggnationen blir alltför kostsam.

Hur snabbt en investering i behovsstyrt inomhusklimat återbetalar sig jämfört med konstansflödesventilation är svårt att sätta en generell siffra på, då det är väldigt skiftande från projekt till projekt. Tidigare nämnd studie i en skola visar att investeringen i ett behovsstyrt inomhusklimatsystem jämfört med konstansflödesventilation lönar sig sett till energikostnader efter ca 4 år. Såhär fungerar det även för andra typer av lokaler med väldigt varierande närvaro, t.ex kontor.
En orsak är den låga närvarograden som medför möjlighet att spara energi. Vad som är generellt för behovsstyrda system är att man får låga driftskostnader, ett behagligt individanpassat inomhusklimat, ökad prestationsförmåga samt möjligheter till att miljöcertifiera byggnaden enligt dem högsta nivåerna. Genom att välja ett trådlöst system är det dessutom möjligt att minska installationskostnaderna rejält jämfört med icke trådlösa alternativ. Summerat är det ofta värt den extra investeringen i behovsstyrt inomhusklimat jämfört med konstantflödesventilation.

Källor

Trådlös behovsstyrt ventilasjon - en kost-nytte analyse og sammenligning av installasjonskostnader,
Jens Kunter Bergersen, 23.05.2019

Energieffektivisering av skolbyggnader genom behovsstyrd ventilation,
Evelina Lann & Julia Lysén, 2011
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:420664/FULLTEXT01.pdf

Juha Pasila, Demand controlled ventilation in school buildings, 2013, Seinajoki university of applied sciences