Torrt inomhusklimat - hur förbereder vi oss inför nästa vintersäsong?

Det är lätt att glömma just nu, men om vi backar några månader så minns vi – speciellt om vi bor i Norden och kallare regioner – att luften kändes torr och inomhusklimatet var mindre behagligt. Utöver försämrad inomhuskomfort så visar forskning att torr inomhusmiljö också är en av orsakerna till säsongsbundna sjukdomar såsom influensa. Nedan följer en kort introduktion till vad torrt inomhusklimat beror på och hur det påverkar oss – plus några enkla tips på vad som kan göra inomhusklimatet mer behagligt vintertid. Börjar man planera redan nu så kan man ju ha lösningarna på plats till nästa vinter!

Hur märker vi av den torra luften?

Hög luftfuktighet ställer till bekymmer inomhus med fukt- och mögelskador och hälsoproblem till följd, ofta orsakat av dålig ventilation. Men vintertid när det är kallt och rikligt med minusgrader upplever vi på många håll i landet istället raka motsatsen – att inomhusluften istället känns obehagligt torr. Vi märker det genom att det börjar klia på kroppen, håret känns elektriskt, man blir narig om händer och läppar, vi upplever att hals och ögon känns torra och man får lätt en irriterande hosta. Personer med astma, allergier eller med andra luftrörssjukdomar har det ofta mer besvärligt under den kalla årstiden då symtomen märks av extra tydligt. Dessutom påverkar även torrt inomhusklimat själva byggnaden, då laminatgolv spricker och parkettgolv börjar glipa. Vad beror då allt detta på?

Naturlagarna styr – Hur fungerar det rent tekniskt?

Främst beror torr luft vintertid på våra naturlagar och att kall luft rent fysikaliskt inte kan innehålla lika stor mängd fukt som varm luft. I fuktdiagrammet nedan visar den blå linjen luftens maximala ”absoluta luftfuktighet” (g/m³) det vill säga den maximala mängden fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur. Enklare uttryckt så visar den blå linjen när relativa fuktigheten (RH-Relative Humidity) är 100 % vid olika temperaturer.

fukt_diagram

Fuktdiagrammet visar luftens maximala fuktinnehåll vid olika temperaturer, s.k. maximal absolut luftfuktighet.


Vid ca 95 -100 % relativ luftfuktighet börjar det kondensera ut vatten ur luften i form av dis, dimma, duggregn eller snö beroende på temperaturen.

Exempel: Vid minus 20°C är luftens absoluta fuktighet maximalt ca 1 gram fukt per kubikmeter luft. Värms luften upp till 22°C (Röd pil) kan luften istället innehålla 15 gånger mer fukt utan att det kondenserar ut vatten dvs. maximalt ca 20 g/m³vatten. Men eftersom ingen fukt tillförs under temperaturökningen så kommer den relativa fuktigheten (RH) istället att sjunka från RH = 100 % till endast ca RH = 7-8 %. Detta gör att kall luft torkar när den värms och vi upplever ofta ett tort inomhusklimat vintertid.

Luftfuktighetens påverkan på inomhusklimatet och hälsan

I bostäder men även i andra lokaler såsom kontor och skolor ligger ofta den relativa luftfuktigheten på 20-40 %, men kan ibland vintertid ligga så lågt som 10 % eller ännu lägre. Den rekommenderade nivån anges ofta till mellan 30 % och 60 % beroende på årstid, det finns dock inte ett givet gränsvärde för detta. Vid högre nivåer än så kan inomhusklimatet uppfattas som rått, kvalmigt och klibbigt, medan lägre nivåer kan uppfattas som torrt och dammigt, och man upplever problem med statisk elektricitet och att det kliar på kroppen.

Vad kan man göra för att motverka torr inomhusluft på sin arbetsplats?

Någon universallösning finns inte men det går att påverka inomhusklimatet i viss utsträckning med enkla medel för att minska lufttorrheten i kontor eller andra lokaler vintertid.

  • En luftfuktare kan hjälpa till att tillföra fukt men fungerar ofta bara rumsvis, detta kan vara ett alternativ i öppna kontorslandskap och klassrum. Tänk på att det finns olika befuktare och att vissa av dessa avger en hel del ljud, så det är viktigt att välja en modell med låg ljudalstring. Alla befuktare kräver också någon form underhåll, såsom rengöring, för inte i sig utgöra en hälsorisk.
  • Levande växter höjer trivseln och avger luftfuktighet till omgivningen genom avdunstning. Ju fler och större växter desto bättre, stäng också dörren till kontoret både när du är på jobbet och när du går hem för kvällen för och bevara den högre fukthalten både under arbetsdagen men också över natten. Ett akvarium kan utgöra ett utmärkt komplement i de gemensamma utrymmena.
  • Cyklar du till arbetet och duschar när du kommit fram? Prova att hänga upp handduken på tork i ditt kontor, en fuktig badhandduk på kontoret kan öka luftfuktigheten. En badhandduk kan avge 80-100 g vatten per timme vilket ger en snabb och effektiv ökning med 5-10 % RH i kontoret. Dessutom är handduken ”självreglerande” då den avger mer fukt ju torrare det är inomhus.