« gå tillbaka

Systemlösningar ger bättre slutresultat

Krav på energieffektivitet och smarta lösningar gör dagens och framtidens byggprojekt mer komplicerade, och det blir allt viktigare att alla fastighetssystem kan kommunicera med varandra. Att satsa på en samordnad systemlösning är en enklare väg till en bättre fungerande slutinstallation.

Många fördelar med färre leverantörer

Det har blivit ett allt vanligare förfarande att tillämpa partnering vid större byggprojekt. Det leder till färre leverantörer av produkter och tjänster, men högre ansvar på de parter som ingår. Färre leverantörer leder till många fördelar, till exempel när det gäller minskad samordning och administration, effektivare användning av energi och bättre kvalitet på de färdiga lösningarna. Det blir också högre transparens i projekten, som leder till en högre tillit mellan de partners som ingår, vilket underlättar samordning och optimerade systemlösningar.

Smart Readiness Indicator

Att satsa på mer omfattande systemlösningar har även fördelen att det är lättare att förbereda fastigheten för framtida krav. Ett bra exempel är SRI (Smart Readiness Indicator) som är ett mått som baseras på EU:s direktiv om fastigheters energiprestanda (EPBD). SRI-värdet ligger mellan 0 och 100 procent, och indikerar hur förberedd byggnaden är på smarta lösningar.

Det är viktigt att ha lösningar som kan kommunicera med varandra för att möta höga krav på kvalitet och säkerhet

SRI visar byggnadens förmåga inom tre huvudområden; energieffektivitet och total prestanda, hur fastigheten kan anpassas efter användarnas behov, samt hur fastigheten kan anpassa sig efter signaler utifrån. I praktiken hänger SRI-värdet mycket på hur väl de olika systemen i fastigheten – till exempel el, ventilation, värme, kyla, övervakning, laddningslösningar och kontrollsystem – kan kommunicera med varandra. Detta kan underlättas genom att använda sig av färre leverantörer som kan ta en större del och därmed ansvar för installationerna och den slutliga systemlösningen tillsammans med sina installatörer. Standardiserade och beprövade lösningar som kan prata med varandra kommer att bli allt nödvändigare för att klara av en hög kvalitet och funktionssäkerhet samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt i alla led.

Byggprojektet Blåa Huset i Malmö

Ett exempel där Swegon har tagit ansvar för en större systemlösning är Blåa Huset i Lockarp utanför Malmö, en kommersiell fastighet med 2 000 kvadratmeter kontor och lager som stod klar år 2021. Utmaningarna var att uppnå ett mycket bra inomhusklimat och samtidigt ha en låg energianvändning, välja hållbara material och att eftersträva långsiktiga lösningar.

Beställaren valde att ha en helhetsleverantör av inomhusklimat för att uppnå bästa möjliga resultat. Swegon valdes som ensam leverantör av produkter och tjänster för inomhusklimatet, och har stått som samarbetspartner hela vägen från tidig projektering och installation till driftsättning och färdigt projekt. Leveranserna bestod av Swegon PARASOL kombi-bafflar för värme, kyla och ventilation med rumsstyrning via WISE, reversibel värmepump BlueBox Zeta Sky för uppvärmning och kyla, ventilationsaggregat Swegon GOLD för ventilation samt digitala tjänster såsom appar till hyresgäster och informationsdisplayer i publika utrymmen. I åtagandet har även ingått uppföljning efter färdigställande.

Att hålla sig till en leverantör har säkerställt en hög kvalitet

Att hålla sig till en leverantör har, enligt beställaren, gett hög kvalitet på lösningarna. Till exempel är ventilationen helt behovsstyrd, och en funktion för temperaturoptimering mellan ventilations-, kyl och värmesystem har lett till att energiförbrukningen har kunnat sänkas med mer än 10 procent. Hyresgästerna har också fått möjlighet att ställa in önskade temperaturer i sina respektive kontorsrum och mötesrum via app i sin telefon.
Hyresgästerna får också kontinuerlig information om hur inneklimatet är i byggnaden via informationsdisplayer placerade i fikarum och entréer. Förfarandet har också lett till ett smidigt arbetssätt under projektets gång med bättre samordning, effektivare tidsplaner, färre felkällor samt mindre klagomål och felanmälningar på inneklimatet från hyresgästerna eftersom de lätt kan se statusen och på så sätt slipper driftspersonalen att hantera onödiga felanmälningar.

Mycket tid och kostnader kan sparas

Slutsatsen blir att man med färre leverantörer, men som är beredda att ta ett större ansvar, kan uppnå kostnadsbesparingar i många led. I konstruktions-, installations- och driftsättningsfasen sparas mycket tid och kostnader in genom mindre samordning och administration. I drift- och förvaltningsfasen (livscykeln) sparas kostnader genom en optimerad drift av hela systemet för värme- och kylproduktion samt ventilation. Till sist så sparas en hel del kostnader in på att inomhusklimatet är kvalitetssäkrat och visualiserat till hyresgästerna via appar och displayer, vilket gör att onödiga felanmälningar och felaktiga tekniska åtgärder som kostar onödig energi kan undvikas.