« gå tillbaka

Stor problematik med Radon i Bostäder

Cirka 500 personer dör årligen i Sverige på grund av radon och totalt är ca fyrahundratusen bostäder runt om i Sverige drabbade av för höga halter av radon. Med rätt ventilation kan man dock agera förebyggande och lösa sina radonbekymmer.

Radonproblematiken i bostäder 

Radon och radium ingår tillsammans med många andra radioaktiva ämnen i så kallad sönderfallskedja med uran 238 som utgångsämne.

Radon är en mycket giftig radioaktiv gas som varken syns, hörs eller luktar och som bildas när radium sönderfaller till så kallade ”radondöttrar”. Radongas som följer med luften ner i lungorna när vi andas, utsätter cellerna för joniserad strålning vilket innebär en allvarlig hälsorisk som kan leda till lungcancer.

Radon finns naturligt i marken och berggrunden överallt i Sverige och i olika stor omfattning beroende på de geologiska förutsättningarna och har lätt för att leta sig in i byggnader genom små otätheter i byggnadskonstruktionen.

En stor bov i radonproblematiken och i det befintliga bostadsbeståndet är den så kallade ”blåbetongen”. Blåbetongen som producerades ur alunskiffer med hög uranhalt var mycket vanligt byggnadsmaterial fram till 1978 då det förbjöds på grund av den mycket hälsofarliga radongasen och de negativa hälsoeffekter som man hade kopplat till byggnadsmaterialet.

Orsakar hundratals lungcancerfall

Vad få känner till är att höga radonhalter i inomhusmiljön också har ett samband med bristfällig ventilation och är ett omfattande folkhälsoproblem i våra hem. Radon i svenska bostäder orsakar varje år uppskattningsvis cirka 500 lungcancerfall med dödlig utgång enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, detta är ungefär dubbelt så många som dör i trafiken årligen.

Radon är ett stort problem och idag beräknas ca 400 000 bostäder ha för höga radonhalter runt omkring i landet. Mörkertalet är dock stort eftersom de flesta bostäder i landet inte har mätts. Idag utförs ca 80-90 000 radonmätningar per år i Sverige men för att klara miljömålen till 2020 behöver den siffran stiga till ca 260 000 mätningar per år.

Från Boverket har man sedan länge belyst radonproblematiken och för att reducera hälsoriskerna har man satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för bostäder. Enligt Boverket kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år om man på en större front lyckas sänka radonhalterna till under rekommenderat gränsvärde.

Världshälsoorganisationen WHO har dock rekommenderat att sänka riktvärdet för radon i inomhusluft till 100 Bq/m3 i befintliga och nybyggda bostäder på grund av att riskerna med radon i bostäder och kopplingen till lungcancer är underskattade.

Ventilation är nyckeln

Ett högeffektivt sätt att reducera radonhalten inomhus är att använda sig av rätt ventilationslösning och rätt luftomsättning. Oavsett om man bor i villa, radhus eller flerfamiljsbostäder så är ventilationen viktig, speciellt för de som har så kallat självdrag, något som är ofta förekommande i både lägenheter och äldre hus.

Självdrag är en okontrollerad ventilationslösning och var vanlig i äldre hus fram till 1960-talet. Självdrag bygger på så kallad ”skorstensverkan” där varm luft på grund av termiska krafter stiger upp och ut ur huset genom självdragskanaler och där ny ersättningsluft kommer in i huset via otätheter i byggnadsskalet. Denna ventilation blir lite vad den blir och under vintern när vi stänger våra fönster innebär det att man försämrar ventilationen ytterligare då vi vill undvika drag och värmeförluster. Självdraget kan förstärkas med en frånluftsfläkt.S-ventilation med förstärkt självdrag Då uppstår dock problemet att man samtidigt drastiskt ökar sin energiförbrukning eftersom man inte återvinner värmen som försvinner ut ur bostaden och att inomhusmiljön påverkas negativt då det uppstår drag, kalla golv osv.

Om radonet kommer ifrån berggrunden ökar dessutom risken att man suger in ännu mer radon i bostaden genom det undertryck som ofta uppstår med förstärkt självdrag.


Lösningar för lägenhet och villor

Lösningen för de flesta bostäder är att använda sig av en FTX-lösning för att ventilera ut använd och radonhaltig luft. FTX-ventilation är en balanserad ventilationslösning med både till- och frånluft där cirka 80 - 85 % av värmen i frånluften återvinns och värmer upp den kalla utomhusluften som man blåser in som ny frisk luft i bostaden.

GOLD och CASA R3 till blogg NY

Under perioden september till mars inträffar det vi vanligen kallar uppvärmningssäsongen i våra bostäder och då man ofta stänger fönster och ventiler för att spara energi. Det är då extra viktigt att det finns en kontrollerad och fungerande ventilation i bostaden.

Vid misstankar eller oro om höga radonhalter i bostaden bör en radonmätning snarast utföras. En radonmätning utförs av specialiserade radonkonsulter eller radonsaneringsfirmor som kan hittas via Svenska Radonföreningens hemsida, www.svenskradonforening.se. En radonmätning kostar vanligtvis mellan 200-500kr per bostad och skall utföras under den så kallade uppvärmningssäsongen det vill säga under perioden september till mars.

Radon måste mätas för att kunna detekteras!

 

Läs mer om bostadsventilation på vår webb

 Eller om du vill veta allt:

Ladda ner vår kompletta guide för bostadsventilation