« gå tillbaka

Varför 2021 blir en milstolpe för vätskekylaggregat och värmepumpar

De senaste åren har olika europeiska program relaterade till reducering av växthusgaser och ökat fokus på hållbarhet påverkat vår teknik och produktutveckling genom olika steg, men under 2021 står vi inför en exceptionell utmaning på grund av tre samtida förändringar.

1. Eurovent förändrar energiklasser

I Ekodesign-direktivet (EU) 2016/2281 eller ENER LOT 21 infördes 2018 en ny uppsättning koefficienter för att mäta produktens effektivitet men samtidigt behölls de gamla koefficienterna som hela marknaden var vana vid, men nu har Eurovent meddelat att nuvarande energiklasser för certifierade vätskekylaggregat och värmepumpar avskaffats helt. Energieffektivitetsklasserna har baserats på nominell full kapacitet men ersätts nu av nya parametrar som införts av Ekodesign ErP baserat på säsongseffektivitet. För vätskekylaggregat kallat SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) och för värmepumpar SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance).

Vad betyder säsongseffektivitet?

Säsongseffektivitet mäter energieffektiviteten hos vätskekylaggregat och värmepumpar över en period av ett år med hänsyn till olika energibehov och variationer i källtemperaturer. Beräkningsmetoden hänvisar till standarden EN 14825 där gradtimmar anger för ett genomsnittligt klimat hur många timmar under året en viss temperatur inträffar. Detta används för att beräkna säsongseffektiviteten baserat på verklig helårsprestanda och inte bara på ett enda testresultat vid toppbelastning, annars känd som nominell effektivitet.

Det blir lättare att jämföra olika värmetekniker

ENER LOT 21 introducerar också ett nytt mått på säsongseffektivitet uppkallat efter grekiskans bokstav ETA benämnt ŋsh och ŋsc. Det motsvarar SCOP eller SEER dividerat med den primära energiomvandlingsfaktorn minus det negativa bidraget från hjälpanordningar såsom elektriska värmare och pumpar.
I praktiken tillåter ETA att jämföra olika tekniker för uppvärmning såsom värmepumpar, elektriska värmare och pannor som alla använder viss mängd primär energi från nätet.

2. Steg två i ekodesigndirektivet

Steg två (Tier 2) i Ekodesign-direktivet (EU) 2016/2281 eller ENER LOT 21 träder i kraft i januari 2021. Vätskekylaggregat och värmepumpar som finns idag på marknaden är kompatibla Ekodesign-direktivet Tier 1 sedan januari 2018 men från och med januari 2021 måste produkter uppfylla en ny utmanande nivå för minsta säsongseffektivitet för att kunna CE-märkas och installeras inom EU: s medlemsländer.

"Cirka 40 % av de vätskekylda och 65 % de av luftkylda enheterna som för närvarande finns tillgängliga på marknaden är inte kompatibla"

För att förstå effekterna av vad som sker vid Tier 2 så kommer cirka 40 % av de vätskekylda och 65 % av de luftkylda enheterna som för närvarande finns tillgängliga på marknaden inte vara kompatibla och därför inte säljbara från januari 2021. För pågående projekt designade med Tier 1 kompatibla enheter måste man se till att dessa levereras till marknaden före slutet av december 2020, annars måste projekten uppgraderas med Tier 2 kompatibla enheter. Vid uppgraderingen till Tier 2-enhet beroende på typ, kapacitet och design kan påverka både själva produktkostnaden men också kostnad och design för hela installationen för att passa in den nya produkten.

3. Nytt steg av F-gasnedtrappningen

År 2018 gick vi in det första stora steget för att minska koldioxidekvivalenta utsläpp orsakade av köldmedier med -37 % jämfört med baslinjen (CO2ekv medeltal inom EU 2012-2015). Denna minskning har till stor del påverkat butikskylindustrin samt splitenheter för luftkonditionering, men haft en mindre påverkan på så kallade kommersiella och industriella vätskekylaggregat och värmepumpar.

År 2021 får vi ett andra stort steg med ytterligare -18 % minskning från 2018-steget, vilket motsvarar -55 % jämfört med baslinjen. Eftersom butikskyl- och splitenheter redan har gjort den stora delen av övergången kommer 2021-steget definitivt att få en större påverkan i vår del av branschen med kommersiella och industriella vätskekylaggregat och värmepumpar. Som en konsekvens flyttar vi från att välja produkt med 2-3 olika möjliga köldmedier som 2015 mot mer än 10 olika köldmedier med olika egenskaper för olika applikationer. Alla nya produkter vi utvecklar uppfyller givetvis de nya ekodesignstandarderna men måste också ta hänsyn till val av köldmedium.

Utmaningen och svaret

En konsekvens av alla dessa samtidiga förändringar kan vara en viss förvirring bland konsulter, entreprenörer och slutbrukare om vad som gäller och vad som behövs för att uppfylla de nya kraven.

Swegon har följt utvecklingen noga och vi kan hjälpa alla intressenter att förstå alla de nya reglerna. Ta bara kontakt med oss ​​så kan vi ge råd om den bästa lösningen för olika typer av projekt baserat på det specifika behovet.

Här kan du läsa mer om produkter innehållande köldmedium eller så kallade f-gaser.