« gå tillbaka

Vad är WELL och hur kan ventilationsbranschen bidra?

Vi har alla blivit vana vid olika certifieringsprogram för byggnader såsom BREEAM, LEED, GreenBuilding mfl. Många av dessa fokuserar på byggnadens energiprestanda, material och systemval men alla syftar till att driva på hållbarhetstänk. De senaste åren har ett nytt certifieringsprogram börjat ge sig till känna som tillför ytterligare en dimension - nämligen The WELL Building standard.

The WELL Building Standard (WELL) är den första internationella byggstandarden som tar ansvar för människors välbefinnande i arbetslivet. Standarden bygger på principen att om byggnader är planerade och byggda med människornas hälsa och välmående i fokus så ökar de anställdas produktivitet samtidigt som frånvaron minskar. I förlängningen bidrar detta såklart till ekonomiska fördelar för företagen i byggnaden.

WELL utgår från sju områden som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande/komfort. Det första kontoret att certifieras i Sverige var Castellums regionkontor i Stockholm 2018 och fler certifieringar väntar den kommande tiden, även om standarden är förhållandevis ny här. WELL fungerar även bra i kombination med andra byggnadscertifieringsprogram såsom LEED, BREEAM.

Vilka av WELLS områden kan ett ventilationssystem påverka?

I första hand tänker vi på luft när vi nämner ventilationssystem men vi kan i allra högsta grad även påverka ljud och en del av WELLS komfortkriterier.

Luft

Vi spenderar cirka 90% av vår tid inomhus och vår vistelsemiljö har större påverkan på vår hälsa och prestation än vad vår livsstil, hälsovård och fysiska arv i form av gener har. Under en dag andas vi in och ut cirka 15.000 liter luft. Inomhusluften påverkas även av kvaliteten på vår utomhusluft som blir alltmer förorenad av trafik, byggnationer, partiklar etc. Dålig ventilation kan bidra till att vi exponeras för emissonsgaserna (VOC) mikrober och andra skadliga ämnen. Allt detta och andra faktorer bidrar till att vi utvecklar symptom och sjukdomar som påverkar våra andningsvägar såsom astma och allergier.

Dålig luftkvalitet kan sänka produktiviteten och leda till SBS (Sick-Building-Syndrome) där man varken kan identifiera fysiska eller medicinska orsaker, men olika symptom korrelerar med tiden man vistas i byggnaden.

Det kan vara symptom som irriterade ögon och hud samt irriterade luftvägar. WELL föreslår olika åtgärder för att förhindra att dessa uppstår och här kan vi absolut instämma att det är viktigt med filter på tilluften samt att välja byggmaterial som inte emitterar giftiga gaser etc. Inte minst tycker vi inom ventilationsbranschen det är viktigt att kombinera både ventilationskrav och energikrav genom att använda sig av behovsstyrda system som ger rätt mängd luft vid olika driftlägen samt använder sensorer för att verifiera att vi uppnår de ställda kraven.

Komfort

WELL ställer krav för att skapa inomhusmiljöer som är så fria som möjligt från saker som kan skapa irritation eller distraktion och fokuserar på att skapa produktiva och komfortabla inomhusmiljöer. De fokuserar på hur man kan reducera källor till irritation men även hur man kan förbättra den akustiska, ergonomiska och termiska komforten.

Akustik

En av de största störningsfaktorerna på en arbetsplats som påverkar vårt välmående och prestationsförmåga är buller eller oljud.

För att skapa en produktiv miljö som uppmuntrar till social interaktion vill WELL att inomhusmiljöerna utformas så att vi inte får för höga ljudnivåer, samtidigt som utomhusljudet reduceras.

De utformar policys, hänvisar till olika tekniker och byggsätt som kan bidra till att vi får en tystare ljudmiljö. Inom ventilationsbranschen ser vi att ljud blir en allt viktigare del av hållbart byggande och nu även vad gäller välmående. Detta beror delvis på att vi bygger bättre och tätare byggnader. Det blir också viktigare på arbetsplatser där vi ser en annan kontorsbild med öppna kontorslandskap blandat med tysta rum. Här ute, på vad vi kallar zon och rumsnivå, blir det allt viktigare att utveckla tysta rumsprodukter och effektiva dämpare ute i kanalsystemet. Detta för att åstadkomma en god akustisk miljö då mycket av ljudet som förr kom utifrån via fasad numera är bortbyggt.

 Vad_är_WELL_1

Ergonomi och design av arbetsmiljön

Numera har vi höga kostnader vad gäller arbetsrelaterade sjukskrivningar med nack- och ryggåkommor etc. WELL förespråkar ergonomiska lösningar som motverkar stress och arbetsrelaterade skador genom att anamma olika designstrategier. Vad gäller det muskulära och arbetsergonomiska området kan vi inte påverka så mycket. Men om man lyfter blicken lite och tänker på hur vi kan underlätta för arbetsgivaren att skapa en trivsam miljö så ställs krav på våra rumsprodukters och systems förmåga att:

  • Lätt kunna anpassas till en förändrad layout vid ombyggnation
  • Ha ett stort arbetsområde så vi lätt kan skapa nya driftlägen utifrån nya behov i lokaler utan att behöva gå in och störa verksamheten
  • De ska kunna ändras för att skapa ett dragfritt klimat om någon upplever obehag

Termisk komfort

Detta är också något som WELL trycker på som en av de största faktorerna i hur vi människor upplever våra arbetsmiljöer. Termisk komfort har oftast inte varit i fokus utan det har legat på om vi uppfyller kraven på rätt mängd luft i rummet/byggnaden. Kanske för att när man pratar om termisk komfort rör det sig om ett flertal faktorer som ska bidra för att en bra inomhusmiljö ska upplevas:

  • Lufthastighet
  • Operativ och verklig temperatur
  • Luftfuktighet
  • Personens egen ämnesomsättning och kläder

Allt detta samverkar för att skapa en subjektiv upplevelse av komforten på individnivå. Självklart kommer det alltid finnas personer som är missnöjda med komforten (se PPD) men WELL menar att om man har olika ytor med olika gradienter samt fritt valbara arbetsplatser så kan man ändå uppnå en hög procent. Inom ventilationsbranschen ses trenden kring hälsa och välbefinnande som mycket positiv. Främst för oss som arbetar med vattenburna produkter och bland dem behovsstyrda komfortmoduler som är utvecklade för att ta hand om luft, kyla och värme. Här kan vi bidra till att visa fastighetsägare hur man kan åstadkomma en utmärkt inomhusmiljö (exempelvis dragfritt klimat och låga ljudnivåer) genom att investera i ett behovsstyrt vattenbaserat ventilationssystem. Med fokus på människans välmående och produktivitet ger det direkt avkastning på investeringskostnaden.

Vill du veta hur vi kan bidra till att skapa en hälsosam inomhusmiljö för ditt projekt?

Hör av dig till oss!

Här kan du även läsa mer om WELL i Sverige.

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.