Höljesprestanda – Att uppnå god inomhusklimat till lägre driftkostnad

Kvalitet och prestanda för aggregathöljen definieras av sex egenskaper.

För att uppnå ett gott inomhusklimat med låga driftskostnader, måste ventilationssystemet konstrueras och installeras korrekt så att energiförluster minimeras och luftkvaliteten bevaras. Det innebär att ventilationssystemet måste vara lufttätt och välisolerat, men samtidigt möjligt att rengöra. Detta gäller hela kanalsystemet, inklusive luftbehandlingsaggregatet.

Men aggregatets hölje då?

För kanalsystemet finns standarder som beskriver hur kanaler ska isoleras, hur mycket de får läcka och vilka krav som ställs för att möjliggöra rengöring. Men hur är det med luftbehandlingsaggregatets hölje?

Luftbehandlingsaggregatets hölje är viktigt i sammanhanget. Luftbehandlingsaggregatet innehåller de viktigaste komponenterna, och måste också ha en god isolering och minimalt läckage. Samtidigt måste det vara enkelt att komma åt fläktar, filter och värmeväxlare för underhåll.

Ett dåligt aggregathölje påverkar energiprestanda och luftkvalitet negativt.

För att uppnå ett väl fungerande hölje krävs en betydande mängd produktutveckling och testning.

Klassificering av luftbehandlingsaggregat

Kvaliteten på ett aggregathölje beskrivs av en serie egenskaper, för värme- och luftläckage, som utvärderas och delas upp i klasser. Dessa klasser definieras i den internationella standarden EN 1886, som också beskriver hur testning ska utföras.

Luftbehandlingsaggregatet klassificeras med avseende på luftläckage, termisk transmission, termiska köldbryggor, mekanisk styrka, filterläckage och ljudreduktion.

Det är viktigt att minimera höljets läckage eftersom läckage påverkar energiprestanda, funktion och hygien negativt.

Aggregathöljets läckage graderas i tre olika klasser, L1, L2 och L3, där L1 betyder minsta läckage. Enkelt uttryckt kan man säga att L3 är lämplig för applikationer med låg till medel filtrering, L2 för medel till hög filtrering, och L1 för mycket hög eller HEPA-klass filtrering.

För de flesta applikationer inom komfortventilation är L2 den lämpligaste klassen.

Termisk transmission, även känd som U-värde, beskriver hur mycket värmeenergi som förloras genom höljet. Måttenheterna är W / m²K.

Aggregathöljets termiska transmission graderas i fem olika klasser, från T1 till T5, där T1 ger lägst förluster. Luftbehandlingsaggregat utsätts för samma temperaturskillnader som byggnaden i övrigt men kontaktytan är självfallet mycket mindre. Klass T2 isolerar ungefär som en ytterdörr, vilket anses vara lämpligt för ett luftbehandlingsaggregat. Klass T5 betyder att luftbehandlingsaggregatet har ett så dåligt U-värde att det kan anses vara oklassificerat.

Termiska köldbryggor orsakar vissa värmeförluster, men det största problemet är kondensbildning. Kondensbildning måste undvikas eftersom det kan leda till korrosions- och hygienproblem. I kallt klimat kan det även leda till isbildning på höljet.

Aggregathöljets termiska köldbryggor graderas i fem olika klasser, från TB1 till TB5, där TB1 är bäst och TB5 betyder oklassificerad. TB-värdet beskriver temperaturskillnaden mellan omgivning och vilken punkt som helst på utsidan av höljet. Det är förhållandet mellan yttemperatur och omgivningstemperatur, och temperatur inuti aggregatet till omgivande temperatur. Det teoretiska maximala värdet av TB är 1,0.

Vid klass TB2 är punkten med den lägsta yttemperaturen 8°C, vid omgivningstemperatur 20°C och temperatur inuti aggregatet 0°C. Med normal fuktighet i fläktrummet är risken för kondensering låg men, vid en sämre TB-klass är risken naturligtvis högre.

Höljets mekaniska styrka definieras som den uppmätta böjningen av höljets yttre yta vid positivt och negativt tryck om 1000 Pa. För att motsvara klass D1 får böjningen ej överstiga 4 mm. Upp till 10 mm böjning motsvarar klass D2.

Ljudreduktion definieras av höljets insättningsdämpning. Insättningsdämpning beskriver hur mycket av ljudet, skapat inuti aggregatet, som dämpas av höljet. Insättningsdämpning uppges för varje frekvensband.

Sist men inte minst, kommer filterläckage. Läckage runt filterram, och genom höljet mellan filter och fläkt, minskar tilluftens kvalitet. Det är därför det viktigt att filter monteras i ramar med lågt läckage. Filterläckaget bör vara anpassat till den filterklass som ska användas. Filterramar klassificeras genom läckageflöde uttryckt som procent av nominellt luftflöde. För att motsvara klass F9 måste läckageflödet vara mindre än 0,5%. Som jämförelse får läckageflödet för klass F7 vara upp till 2%.

Eurovent-certifiering

En viktig del av Eurovent-certifieringen för luftbehandlingsaggregat är testning och klassificering av dessa höljesegenskaper. Detta utförs av ett oberoende laboratorium som säkerställer att tester sker på ett rättvist och korrekt sätt.

Testning utförs på en låda (model box) med givna dimensioner och tillverkat i samma konstruktion som aggregatets hölje, vilket gör det möjligt att jämföra prestanda för olika typer av aggregat.

Verkliga aggregat testas också. Resultaten kan skilja sig åt eftersom verkliga aggregat har fler dörrar och genomföringar för kablar och rör.

Klassificeringar för både model box (M) och verkliga aggregat (R) publiceras på Eurovents hemsida.

Swegons luftbehandlingsaggregat GOLD/SILVER C klassificeras av Eurovent enligt nedan:

  Model box Verkligt aggregat
Mekanisk styrka, hölje D1 D1
Luftläckage, hölje L1 L2
Filterläckage F9 F9
Termisk transmission T2 T2
Termiska köldbryggor TB2 TB2


Ljudreduktion, låda (Model box)

Frekvensband 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ljudreduktion, dB 12 21 32 35 37 38 42

Vill du veta mer om Eurovent-certifiering kan du besöka deras hemsida.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig uppnå god inomhusklimat till en låg driftkostnad? Vi har utvecklat luftbehandlingsaggregat i mer än 50 år.

Hör av dig till oss!

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.