« gå tillbaka

Går det att uppgradera ett befintligt CAV-system till VAV eller DCV?

En mycket liten del av byggnadsbeståndet tillkommer årligen som nybyggnation. Majoriteten av byggnadsbeståndet utgörs av befintliga byggnader där många för tillfället är energiineffektiva. Om 30 år kommer en stor del av dessa byggnader stå kvar, och för att nå dagens klimatmål kommer det därför krävas enorma renoveringsinsatser. Det gäller även äldre lösningar för ventilation, värme och komfortkyla, som ofta har stora möjligheter till förbättring. Med rätt lösningar går det att på ett enkelt sätt uppgradera befintliga konstantflödessystem, CAV, till variabelt luftflöde, VAV eller DCV.
På så vis kan både byggnadens energiprestanda och kvaliteten på inomhusklimatet förbättras, vilket i sin tur har en positiv inverkan hos de människor som vistas där.


Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en stor utmaning för dagens klimatmål

Endast en hundradel av byggnadsbeståndet tillkommer årligen som nybyggnation. Återstående består av befintligt byggnadsbestånd. Samtidigt står byggsektorn för mer än en tredjedel av utsläppen inom EU, och tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet är för närvarande energiineffektiva. Eftersom vi vet att 85-95 % av befintliga byggnader fortfarande kommer att stå kvar år 2050, kommer det inte att räcka med fokus på energieffektivitet. Enorma renoveringsinsatser krävs för att nå dagens klimatmål. Även om energiförbrukningen är av stor betydelse, är hälsa och välbefinnande hos de som vistas i byggnaden lika avgörande och något som absolut inte ska förbises.
Läs mer om renovering av kontor i vår guide (på engelska).

Stora möjligheter till förbättring, men ibland svårt att genomföra
Äldre ventilations- och klimatsystem i befintliga fastigheter har stora möjligheter att uppgraderas och förbättras. Lösningar för variabelt luftflöde, VAV eller DCV, kan avsevärt minska energiförbrukningen för fläktar, värme och kyla jämfört med lösningar för konstant luftflöde, CAV, vilka ofta finns installerade i existerande byggnader. Samtidigt är möjligheterna stora att förbättra inomhusklimatet, vilket har en tydlig positiv inverkan på välmående och prestationsförmåga hos de människor som vistas i en fastighet.
VAVBlogg_bildtext
 
Många lösningar för VAV eller DCV är inte optimerade för uppgradering av befintliga CAV-system, eftersom de kräver omkonstruktion av hela ventilationssystemet eller är svåra att integrera i befintliga system. Alla projekt är olika med unika förutsättningar.
En vanlig konsekvens är att uppgraderingen skjuts upp, helt uteblir eller att det befintliga ventilationssystemet helt kasseras eller byts ut. Ett sådant fullständigt utbyte av ett befintligt CAV-system är varken särskilt miljövänligt eller i många fall ekonomiskt försvarbart. Ventilationskanaler och vissa klimatprodukter hade i många fall kunnat återanvändas för att minska onödig kassering. Det kräver dessutom en stor investeringskostnad samtidigt som hyresintäkter uteblir under renoveringsperioden. Ofta har man dessutom inte någon kontroll på hur inomhusklimatet faktiskt är innan renoveringen påbörjas, och det är möjligt att det hade räckt att uppgradera delar av det befintliga systemet.

Med rätt lösning är en enkel och effektiv uppgradering möjlig
Varje projekt har unika förutsättningar. Det finns flera behovsstyrda lösningar tillgängliga som möjliggör enkel och effektiv uppgradering av befintliga CAV-system till VAV eller DCV. En bra idé kan vara att först göra en analys av det befintliga inomhusklimatet, för att utvärdera vilka åtgärder som är mest effektiva för att uppnå ett gott inomhusklimat och bra energiprestanda. Kanske visar det sig att ett fullständigt utbyte av befintligt system inte är nödvändigt, utan att det räcker att byta ut delar eller komplettera med ett fåtal komponenter. En analys ger också ett utgångsläge för att verifiera de förbättringar som görs.

Genom att välja rätt lösning för uppgradering till VAV kan ett fåtal komponenter så som flödesreglerande spjäll eller klimatprodukter, med inbyggd lösning för variabelt flöde, installeras i utvalda rum eller byggnadsdelar. De kan också kombineras med rumsregulatorer för mätning och reglering. Rekommendationen är att starta med de rum där behovet är som störst och resultaten som mest tydliga, för att sedan skala upp successivt. På så vis kan störningar i verksamheten minimeras och investeringen spridas över tid. I vissa fall finns det befintliga klimatprodukter som är värda att behålla och många av dessa kan integreras i den nya VAV-lösningen.

Ett annat alternativ kan vara CAV-systemets motpol med ett långt utvecklat DCV-system, som säkerställer optimalt inomhusklimat till minimal energiförbrukning samt oslagbar flexibilitet och användarvänlighet. 
Förbättre_med_VAV_DCV_TextInConAS_434569864
 
I slutändan är det en god idé att följa upp de förbättringar som gjorts, och säkerställa ett de förväntade resultaten har uppnåtts. Många behovsstyrda lösningar kan kompletteras med visualisering av inomhusklimatet, vilket har visat sig minska missnöje och klagomål relaterade till inomhusklimatet avsevärt.

För att summera kan befintliga CAV-system alltså uppgraderas till VAV eller DCV på ett enkelt och effektivt sätt genom att välja rätt lösning. Ofta behöver inte hela det befintliga systemet bytas ut, utan det räcker att komplettera med och vid behov byta ut ett fåtal komponenter för att uppnå gott inomhusklimat och bra energiprestanda.
 
Läs mer: 
Swegon REACT - En anpassningsbar lösning där rum kan fungera som en självständig enhet eller på ett enkelt sätt integreras i ett system för fastighetsautomation.
Swegon WISE - Ett komplett system med alla produkter du behöver för ditt inomhusklimat, inklusive ett smart styrsystem och ett lättanvänt användargränssnitt.
Swegon INSIDE - Swegons verktyg för analys och visualisering av inomhusklimatet.