F-gas restriktioner påtvingar utvecklingen av köldmedium

Köldmedium, även kallade fluorerade växthusgaser (F-gaser), har en fortsatt potentiell påverkan på den globala uppvärmningen, men det utvecklas mycket inom området.

Europeiska kommissionen håller på att stärka de befintliga reglerna för F-gaser ytterligare. Det finns ett par olika typer av F-gaser där av dem är fluorkolväten (HFC), som ofta används som köldmedium i kylaggregat och värmepumpar.

Numera påverkar inte dessa F-gaser ozonskiktet, men de är växthusgaser vilka har mer påverkan än CO2. Detta mäts i ett index som kallas GWP (Global Warming Potential), där man jämför F-gasens växthuspåverkan i en CO2-ekvivalent mängd.

I dag finns det för komfort- och industriapplikationer med skruvkompressorteknik alternativ till köldmedium med hög GWP (1500 eller mer), där lösningar med lägre GWP (500–700) eller mycket låg GWP (10 eller mindre) introducerats.

För scrollkompressorteknik är övergången precis i ett övergångsskede. Ett exempel på ett köldmedium är R32, med en GWP på strax under 700. Swegon har nyligen introducerat ett brett utbud av vätskylaggregat och värmepumpar med R32. Men det finns även nyare tekniker, som att använda R290 med en GWP på högst 3, vilket Swegon använder i de senast lanserade värmepumparna.

Swegon arbetar för att göra våra enheter mer miljövänliga och våra produkter utvecklas för köldmedium med lägsta möjliga GWP. Samtidigt är marknadens påtryckningar för att byta till lägre GWP-köldmedier relativt svagt i vår del av branschen. Vi välkomnar därför EU:s plan för ytterligare begränsningar av GWP-mängden för F-gaser. Våra egna ansträngningar går också i den riktningen och vi investerar kraftigt i FoU inom detta område.

En bredare strategi för F-gasrestriktioner

Vi är också för att Europeiska kommissionen ska ta tillfället i akt att undersöka en bredare strategi för F-gasrestriktioner. I vissa fall används köldmedium till exempel som ett direkt värmedistributionsmedium i värme- eller kylanläggningar, där de till och med kan tas bort helt. I många byggnader kan vätska i form av köld- eller värmebärare istället användas för detta ändamål, vilket minskar risken för användning och risken för läckage av köldmedium avsevärt.

Men inte att glömma – lika viktigt som det är att titta på GWP, minst lika viktigt är det att titta på den större bilden; den totala CO2-ekvivalenta påverkan över hela produktens livscykel, från design och produktionsfas till avslutande av driftstiden. Ett bättre sätt att mäta en enhets totala påverkan är att beräkna TEWI-värdet (Total Equivalent Warming Impact). I vissa fall kan detta leda till valet av ett köldmedium med högre GWP, eftersom ett val med lägre GWP kan vara mindre effektivt och resultera i en högre TEWI. Köldmedier måste hitta en balans mellan låg GWP, hög effektivitet, låg brandfarlighet och andra faktorer.

Med detta sagt följer vi utvecklingen av nya köldmedium noggrant och vi använder det bästa tillgängliga så snart de marknadsförs. Vi är redo för framtiden.