« gå tillbaka

Deplacerande ventilation – ett glömt koncept med stor potential

Undrar du varför vissa inomhusmiljöer leder till att du upplever drag och minskad komfort, särskilt i rum med stora och öppna ytor, i exempelvis ett klassrum? Som experter inom ventilation (HVAC) ser vi att detta är ett uppenbart exempel på när valet av ventilationssystem har blivit fel. Vad bör man då välja för att ge en positiv inverkan på vår hälsa och produktivitet i stora inomhusmiljöer? En nästan bortglömd ventilationsmetod från 1970-talet kan lösa dessa utmaningar och ge både god luftkvalitet och energieffektivitet. Låt mig, Welat Han, produktchef och affärsutvecklare på Swegon, berätta mer.

Vi spenderar alltmer tid inomhus, vilket innebär att behovet av ett effektivt ventilationssystem som förser oss med frisk luft och säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat växer. Ett sådant system ska inte bara förse inomhusmiljön med frisk uteluft utan också föra bort luftföroreningar och hälsoskadliga ämnen på ett effektivt sätt. Det finns olika metoder för att uppnå detta och samtidigt säkerställa ett optimalt inomhusklimat för de personer som vistas inomhus.

En nästan bortglömd ventilationsprincip är deplacerande ventilation. Denna princip innebär att tilluft tillförs med låg hastighet vid golvnivå och att förorenad luft sugs ut i taknivå. Tilluften är undertempererad, vanligtvis 3 till 4°C kallare än rumstemperaturen, vilket gör att den sprider sig längs golvytan innan den börjar stiga uppåt. Den stiger när den kommer i kontakt med värmekällor i rummet. Luftrörelsen styrs av densitetsskillnader i luften där varm luft, som har lägre densitet än kall luft, stiger uppåt. Detta skapar två zoner i rummet, en övre zon med förorenad luft och en nedre zon med ”ren” luft.

Figure 1. Supply air, floor - Extract air, ceiling.

Deplacerande ventilation växte fram under 1970-talets energikris och blev snabbt populärt för att kostnadseffektivt hantera ventilation i byggnader. Den implementerades i olika byggnadstyper, där förskolor var ett ofta förekommande exempel. Tyvärr ledde den här principen till oönskade konsekvenser på just förskolor, barnen fick frekventa förkylningar eftersom de befann sig nära golvet där den kalla luften tillfördes. Som ett försök att stävja problemet, placerades teckningar och gymnastikpåsar på luftdonen för att blockera den kalla tilluften. Men, istället för att lösa problemet, försämrades inomhusklimatet ytterligare och bidrog till en negativ uppfattning om deplacerande ventilation. Som ett resultat minskade användningen under tidiga 2000-talet.

Trots dåtidens utmaningar kan deplacerande ventilation, när den används på rätt sätt, vara en mycket effektiv metod med en luftutbyteseffektivitet på mellan 50 till 100 %. Till skillnad från omblandade ventilation, där luften tillförs från taknivå, behöver inte hela rummet ventileras när deplacerande ventilation tillämpas, utan endast vistelsezonen vid punktlaster med hög föroreningshalt. 

Hur man drar nytta av deplacerande ventilation idag

Deplacerande ventilation är särskilt fördelaktig i stora utrymmen med högt i tak, såsom industrianläggningar, butiker, klassrum och idrottshallar. Högre takhöjder ger mer utrymme för den förorenade luften att lagras ovanför vistelsezonen. För att dra god nytta av denna ventilationsprincip krävs en takhöjd på minst tre meter och för helt optimala förhållanden önskas en takhöjd som överstiger fyra meter. 

Även placeringen av tilluftsdonen är avgörande för att uppnå en effektiv och jämn luftfördelning i rummet. Deplacerande tilluftsdon, som vanligen är monterade i vistelsezonen, k,an utgöra en utmaning med hänsyn till rummets layout, möblering och andra faktorer. Vidare är det viktigt att inte placera dessa don alltför nära stillasittande personer eftersom det kan innebära att de hamnar i obehagligt drag. Deplacerande don är vanligtvis utrustade med ett antal vridbara luftriktare, vilket möjliggör för omställbar spridningsbild. Denna flexibilitet ger tydliga fördelar när rummets layout eller användning förändras över tid.

Deplacerande don finns i många olika varianter för att passa rummets funktion, geometri och design samt för att passa den typ av byggnadssystem och HVAC-lösning som valts för byggnaden. De olika varianterna på donen erbjuder stora möjligheter att integrera ventilation med utrymmets design, något som är särskilt värdefullt på platser med begränsat utrymme. Trots det breda utbudet av deplacerande don finns det tillfällen när något alldeles extra behövs för att tillgodose kundens specifika krav. Malmö Live är ett sådant exempel. Swegon lyckades integrera tilluftsdonen i stolarnas ben genom att tillverka specialdesignade lågimpulsdon. Det faktum att de monterades i stolsbenen på samtliga 1400 åhörarplatser gjorde att de nu inte är synliga eller tar onödigt utrymme.

Figure 3. Seating with integrated diffusers in the legs (sketch by Swegon).

Med ovan sagt är det ändå viktigt att poängtera att deplacerande don är mycket flexibla i sina "standardutföranden" som halvcirkelformade eller som "falska pelare". Men, ventilationsprincipen möjliggör också för anpassningar för att möta specifika behov.

Sammanfattningsvis är deplacerande ventilation en mycket effektiv metod för att ventilera utrymmen som har:

  • Stora luftflöden
  • Story ytor
  • Värmekällor i rummet
  • Högt till tak
  • Begränsat kylbehov

Deplacerande ventilation kännetecknas av att:

  • Tilluften tillförs vid golvnivå
  • Ingen betydande inblandning av rumsluft i tilluften eftersträvas
  • Tilluften tillförs med låg hastighet
  • Tilluften är undertempererad
  • Frånluften evakueras vid taknivå

Jag rekommenderar följande:

  • Överväg deplacerande ventilation i ditt nästa industri- eller klassrumsprojekt
  • Tveka inte att använda deplacerande ventilation i utrymmen som matsalar och bibliotek
  • Läs mer i vår guide om ventilationsprinciper eller i vårt referensprojekt Malmö Live 
  • Bekanta dig med vårt sortiment av deplacerande don från Swegon
  • Eller kontakta oss för att lära dig mer!