« gå tillbaka

Behovsstyrd ventilation - en smart investering i bostäder?

Smarta och behovsstyrda ventilationssystem efterfrågas i allt större utsträckning i både kommersiella lokaler och i bostäder eftersom fördelarna är många jämfört med traditionella konstantflödessystem.

I ett behovsstyrt ventilationssystem (DCV- Demand Controlled Ventilation) regleras ventilationsluftflödet kontinuerligt med det för ögonblicket faktiska ventilationsbehovet. Luftflödet minskas eller ökas momentant beroende på temperatur, beläggningsgrad, luftkvalitet och i vissa applikationer även på fukt. Genom att reglera ventilationen utifrån det aktuella behovet så använder behovsstyrda system i genomsnitt mindre energi jämfört med konventionella konstantflödessystem (CAV-Constant Air Volume flow) där ventilationsflödet hela tiden är det samma. Ju större variation mellan hög och låg belastningsgrad desto större energibesparing kan förväntas i ett DCV-system.

Idag efterfrågas behovsstyrda system i allt större utsträckning i både nyproduktion och vid renovering av de flesta typer av kommersiella lokaler så som skolor, vårdinrättningar, butiker eller kontorsbyggnader. I dessa lokaler är beläggningsgraden normalt väldigt varierande under dagtid medan de står tomma på nätterna vilket ger en energibesparingspotential med bibehållen hög komfort och ett bra inomhusklimat ifall man väljer ett behovsanpassat system.

Inte bara för kommersiella lokaler

En allmän uppfattning har tidigare varit att DCV-system är en ventilationslösning som enbart passar för kommersiella lokaler. Men faktum är att fördelarna ur flera aspekter utöver energibesparingspotentialen är uppenbara även för bostäder. Belastningsvariationerna är ofta likartade i bostäder som för kommersiella lokaler men inträffar vid andra tider, vanligtvis är det lågt ventilationsbehov dagtid under vardagar p.g.a. skola och arbete men istället ett högre ventilationsbehov övrig tid med belastningstoppar på morgon och kväll framför allt i form av stort fuktpåslag då man duschar, lagar mat, tvättar eller har vänner på besök.

Bättre överblick av fastigheten

En annan fördel med DCV-systemen i bostäder utöver ett uppgraderat inomhusklimat och en lägre energianvändning är att man som fastighetsägare får en bättre överblick av fastigheten. Väljer man att sätta in mätare för t.ex. fukt och temperatur i varje lägenhet är det enkelt att svara upp på eventuella felanmälningar eller synpunkter på inomhusklimatet. Mäter och reglerar systemet på fukt minskar man i förlängningen risken för kostsamma fukt- och mögelskador i fastigheten.

De konventionella CAV-systemen i bostäder förlitar sig på att belastningen ligger i nivå enligt det projekterade ventilationsflödet - vanligtvis Boverkets rekommenderade minflöde på 0,35 l/s, m2. Ett projekterat minimiflöde stämmer dock sällan överens med den faktiska belastningen i en bostad beroende på familjekonstellationer, hemmaaktiviteter, dusch och tvätt etc. vilket talar för helautomatiska DCV-system även i bostäder.

Studier visar att det faktiska ventilationsbehovet överstiger Boverkets minikrav med över 40% flertalet gånger dagligen, framförallt under de tider på dygnet folk är hemma. Samtidigt är ventilationsbehovet 40% lägre stora delar av dagen då lägenheterna står tomma eller då det är lägre aktivitet bland hos de boende.

DCV är med andra ord en smart investering i bostadsfastigheter. Nöjdare och friskare hyresgäster samt lägre energianvändning vilket skapar ett större fastighetsvärde samt genererar ett bättre driftnetto på årsbasis.

 Fördelar för fastighetsägare:

  • Lägre energiförbrukning
  • Mindre risk för fukt- & mögelproblem (mindre fukt och byggnadsskador)
  • Nöjdare boende (färre klagomål)
  • Bättre överblick av fastigheten (mäter luftkvalitet, flöde, fukt och temperatur) 

    Fördelar för boende:
  • Bättre luftkvalitet (frisk luft ger bättre sömn och bättre hälsa)
  • Bättre inomhusklimat (jämnare temperatur, mindre fukt)
  • Luftkvalitetsreglering (reglerar på lukter, rök och kemikalier)
  • Användarvänligt och helautomatiskt (automatisk forcering vid t.ex. dusch)

Det finns idag behovsstyrda ventilationslösningar för i princip alla typer av bostadsfastigheter oavsett om det är fråga om lägenheter eller småhus.

För mer information om olika ventilationslösningar, läs våra guider om ventilation i flerbostadshus och småhus.