« gå tillbaka

Akustik, värme, ventilation och luftkonditionering påverkar vår hälsa och produktivitet

När det gäller värme, ventilation och luftkonditionering har vi ibland en tendens att glömma bort akustiken. I teorin borde alla bullerproblem elimineras redan på ritningsstadiet. Och om allt görs rätt är systemet utformat, dimensionerat och installerat så att det inte orsakar några störande ljud. Men i verkligheten kan det förekomma missberäkningar och felaktiga installationer. Även om allt fungerade vid injusteringen kan den akustiska miljön ha försämrats efter renoveringar och med nya hyresgäster. Och eftersom vi inte mäter ljudet i rummen kontinuerligt – som vi ofta gör med temperaturen – får vi i stället kännedom om problemen först när klagomålen på bullriga inomhusmiljöer börjar trilla in från hyresgästerna. Men detta går att undvika.

Vad akustik är och varför den är viktig

Människor som vistas i en byggnad påverkas förstås av förhållandena i den. Begreppet inomhusmiljökvalitet (IEQ) syftar på kvaliteten på en byggnads miljö med avseende på hälsan bland dem som befinner sig i den. IEQ avgörs av flera olika faktorer, bland annat luftkvaliteten, luftfuktigheten, termisk komfort, belysningen och akustiken. Och den sistnämnda är faktiskt viktigare än vad många tror och bör alltid tas med i beräkningen i ett byggprojekt.

Med akustik avses här ljudupplevelsen eller ljudbilden i en byggnads inre utrymmen. Vad som anses vara en ”bra” akustik beror på utrymmets ändamål. En hörsal och ett kontor kräver olika akustik, liksom en hall jämfört med ett sovrum.

Ett viktigt mål med akustikteknik är att minska effekten av oönskade ljud, det vill säga buller. Att vistas en längre tid i rum med dålig akustik och utsättas för buller kan påverka hälsan negativt. Forskning visar att buller över tid kan orsaka tinnitus, hjärtproblem och sömnstörningar. Buller och dålig akustik påverkar också produktiviteten. I en studie om akademiska miljöer ökade produktiviteten med 0,7 % för varje decibel som ljudnivån minskade.

acousticimage
Att förstå akustik

En viktig faktor är hur högt ljudet är. Men att minska bullerföroreningar är inte så enkelt som att bara sänka ljudnivåerna. Det finns en rad andra ljudkvaliteter som avgör hur mycket människor påverkas av buller. Det finns ett antal byggregler som anger en eller flera avgörande faktorer när det gäller ljud och akustik som måste tas hänsyn till för en hög inomhusmiljökvalitet i ett rum. De vanligaste är:

•    Driftsbuller – från ventilationssystem, hydraulik med mera
•    Ljud utifrån
•    Efterklangstid – det vill säga tiden det tar för ljudet
att klinga av
•    Stomljud – ljud från våningen ovanför eller under rummet
•    Akustisk avskiljning – ljud från intilliggande rum på samma plan
•    Taluppfattbarhet – det vill säga hur lätt eller svårt det är att höra när någon talar
•    Ljudmaskering – tillför faktiskt ett bakgrundsljud för att öka komforten
•    Vibrationer

I verktyg, system och standarder för miljöklassificering av byggnader är driftsbuller (ofta kombinerat med buller utifrån som inre bullernivå) och akustisk avskiljning de vanligaste reglerna.


Bästa praxis för att undvika akustiska problem

För att uppnå bra akustiska egenskaper i ett byggprojekt bör man alltid ta hänsyn till följande punkter:

•    De akustiska klassificeringsstandarderna måste innehålla tydliga och verifierbara krav.
•    Akustikdata måste finnas tillgängliga från leverantörer av viktiga byggkomponenter, till exempel värme-, ventilations- och luftkonditioneringsutrustning. Dessutom måste formgivare och konstruktörer vara bekanta med produkterna och riskerna förknippade med dem.
•    Tillverkare och leverantörer av viktiga byggkomponenter måste ha testat sina produkter mot internationella standarder och tillhandahålla specifikationer som är korrekt beräknade och utformade för projektet.
•    Entreprenörer måste ha relevanta monterings- och installationsanvisningar tillgängliga för att undvika potentiella faror.
•    Kontroller måste utföras med de standardiserade mät- och beräkningsmetoder som anges i ljudklassificeringsstandarden.

Som nämndes i inledningen är det första steget för en bättre akustik inomhus när det gäller värme, ventilation och luftkonditionering att se till att systemet är konstruerat så det inte orsakar onödigt buller och att det buller som uppstår effektivt elimineras. Men det är också viktigt att kunna simulera vad som händer om systemet ändras under sin livslängd. Här är några användbara digitala verktyg. 

Ett bra ställe att börja på är Swegons programvara Room Unit Design. Där kan du enkelt verifiera att värme-, ventilations och luftkonditioneringsprodukterna i rummet tillför rätt mängd luft samtidigt som en god akustisk miljö kan upprätthållas. Det går också att exportera BIM-filer om du vill överföra beräknade data för vidare användning i Revit eller MagiCAD.

Som komplement till detta finns också Swegons programvara Acoustic Design, som är till stor hjälp när ljudnivåer ska beräknas och uppskattas även i kanalsystem och när akustiska produkter ska konfigureras och väljas för att avhjälpa eventuella problem med buller.

Sammanfattningsvis finns det många sätt att förbättra de akustiska miljöerna vi visas i. Och gör vi det kommer det ge oss konkreta fördelar för vår hälsa, produktivitet och komfort.