« gå tillbaka

Ozon - hur farligt är det egentligen?

Ozongeneratorer har börjat marknadsföras som mirakelprodukter för att få bukt med lukt- och mögelproblem i hem och sommarstugor, men är inte ozon väldigt giftigt och skadligt för människor och djur?


Vad är ozon?

Många av oss känner till ozon på grund av de omskrivna ozonhålen framför allt över Arktis och Antarktis. Ozonhålens storlek varierar i viss utsträckning med årstiderna men framför allt så vet vi att ozonet kraftigt bryts ned av freoner - CFC (ChloroFluoroCarbon compound). Trots att CFC är förbjudet sedan år 2000 och att ozonhålen sakta håller på att återhämta sig så är ozonnivåerna i stratosfären över Arktis endast 33 % av mot nivåerna jämfört före 1975.

Kemiskt är ozon en giftig och starkt oxiderande förening bestående av tre syreatomer och har den kemiska beteckningen O3 jämfört med O2 som är det ”vanliga” syret i luften som vi andas. Ozon är en så kallad klimatgas som finns och bildas naturligt via en fotokemiskprocess när UV strålning träffar vanligt syre O2 i stratosfären på 10-40 kilometers höjd. Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålning och är därmed livsviktig för allt liv på jorden.

ozonbild_blogg

Beskrivning av den fotokemiska processen då ozon bildas. 


Ozon bildas även vid markytan när t.ex. bilavgaser, kvävedioxider och flyktiga organiska ämnen reagerar med solljus. Eftersom det marknära ozonet finns direkt runt omkring oss så har gasen en negativ effekt eftersom den är i direkt exponering giftig för alla levande organismer och växter.

På grund av ozonets starkt oxiderande egenskaper så bryter ozongasen i högre koncentrationer även ner textilier, vissa metaller, plast, gummi och andra organiska material.

 

Ozonets negativa Hälsoeffekter

Att ozon i större koncentrationer är direkt giftigt och kan ge allvarliga bestående men råder det inga som helst tveksamheter kring. 

Studier visar att ozon även i mycket små koncentrationer är hälsovådligt framför allt under långvarig exponeringstid.

Irritation på slemhinnor, luftvägar och andningsorgan samt negativ påverkan på lungfunktionen särskilt hos astmatiker är kända symptom vid ozonexponering på människor.

På grund av ozonets höga toxicitet, så har WHO därför utfärdat riktlinjer över maximal daglig ozonexponering, koncentrationer på 100 µg/m3 under 8-timmarsperiod bör alltså inte överstigas. Det finns även miljömål och gränsvärdesnormer för hur mycket marknära ozon som får finnas i utomhusluften för att luften inte ska klassas som en hälsorisk.

 

Vad gör man om man blir utsatt för ozon?

När man på något sätt känner av ozonet till exempel på grund av dess säregna lukt eller att det sticker i näsa eller hals är ozonkoncentrationen tillräckligt hög ur hälsoaspekten att man omgående bör avlägsna sig från utrymmet med ozonkänning! Är man osäker kring sin ozonexponering eller man misstänker att man andats in högre koncentrationer bör man snarast kontakta Giftinformationcentralen - Ring 112 då det är akut eller 010-456 67 00 i mindre akuta fall.

 

Ozonrening – hur funkar det?

På grund av ozonets starkt oxiderande egenskaper så bryter ozonet ner och tar det död på alla levande organismer i tillräckligt höga koncentrationer. Ozonrenare för bostäder genererar en relativt låg koncentration men som dock under behandlingstiden är tillräckligt hög för att döda och neutralisera mögelsporer, bakterier och andra mindre organismer. I nedbrytnings- och oxidationsprocessen försvinner även lukten då mögelsporerna neutraliseras och dör.

En stark rekommendation från tillverkare av ozongeneratorer är att människor och djur inte ska vistas inomhus och absolut inte i samma utrymme som ozonbehandlingen pågår. Även växter bör avlägsnas från rummet där ozongeneratorn är igång, dessa rekommendationer ger tydliga indikationer på ozonets ohälsosamma egenskaper.

 

Kan en ozongenrator skapa frisk luft?

Nej, ozonrening kan INTE skapa frisk luft!

En ”ozonrenare” tar främst bort mögellukten men inte orsaken till själva mögel- eller luktproblemet. Faktum kommer kvarstå genom att mögeltillväxten startar om och utvecklas på nytt i huset efter avslutad så kallad ozonsanering.

Det enda sättet att få frisk luft är att ventilera bort den gamla unkna förbrukade luften och ersätta den med ny filtrerad frisk utomhusluft. Det bästa och mest ekonomiska sättet att ventilera sin bostad är med hjälp av ett FTX-system med värmeåtervinning så att man undviker att elda för kråkorna genom att ventilera bort energin i den uppvärmda inomhusluften.

 

Hur åtgärdar jag då mögelproblem och dålig luft?

Det riktiga sättet är att givetvis sanera bort möglet men framför allt i kombination med att ta bort källan till problemet som nästan alltid är en förhöjd luftfuktighet inomhus. Genom att ventilera bort fukt, dålig unken luft, mögelsporer och andra luftföroreningar som gör att så att mögeltillväxt inte kan uppstå så minimerar man risken för att mögel får fotfäste samt att man undviker astma, allergier och andra kroniska luftrörssjukdomar.

casa_spirorör

Ett FTX-system i korthet:

  • Tillför bostaden frisk filtrerad syrerik luft
  • För bort dålig unken förbrukad luft och andra luftföroreningar
  • Ventilerar bort fukt som orsakar mögel och i sin tur allergier och ohälsa
  • Filtrerar bort partiklar ex pollen och virus
  • Löser eventuella radonbekymmer
  • Skapar ett behagligt inomhusklimat med frisk luft och jämn temperatur
  • Sänker uppvärmningskostnaderna genom effektiv värmeåtervinning
  • Reglerar inomhusklimatet automatiskt med fukt- & luftkvalitetsstyrning
  • Mäter temperaturer på utomhusluften, tilluften och frånluften(rumsluften)

Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma.

 

Kommentarer

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.