Kan den mest bærekraftige og kostnadseffektive kilden til energi-sparing komme fra HVAC-løsninger?

I Europa står bygninger for 42% av det totale energiforbruket og 36% av energirelaterte klimagassutslipp. Av denne grunn jobber EU med det reviderte direktivet om energiytelse for bygninger (EPBD) som vil lette og øke renovering, modernisering og dekarbonisering av EUs bygningsmasse, som er en viktig del av det å levere på Renovation Wave-strategien.

I følge EPBD-revisjonen, skal alle nye bygninger fra 2030 være nullutslippsbygninger; offentlige nybygg skal ha nullutslipp allerede innen 2027. 15% av den dårligste bygningsmassen i hvert land, vil måtte oppgraderes med plikt til å ha energiattest. Noen av endringene oppfordrer til bruk av smart teknologi for å sikre at bygninger fungerer effektivt, og til å innføre en Smart Readiness Indicator (SRI) som vil måle bygningens kapasitet/mulighet til å bruke nye teknologier og elektroniske systemer og tilpasse seg behovene til brukeren, optimalisere bygningens drift og samhandle med nettet.

Energisparing fra HVAC, vil spille en avgjørende rolle for å redusere den totale energiavhengigheten
Innenfor bygningene står oppvarming, kjøling og varmtvann til husholdningsbruk for ca. 78% av energiforbruket i bolighus, og
mer enn 50% i næringsbygg. Som en konsekvens vil økte energi-besparelser fra HVAC og overgangen til varmepumper være de viktigste drivkreftene for å redusere bygningenes totale energiavhengighet samt redusere de totale karbondioksid-utslippene.

Energibesparelser i HVAC er ikke bare knyttet til nye bygninger, som vi også må ta i betraktning CO2-påvirkningen som genereres gjennom hele byggeprosessen, men også til å fornye HVAC i eksisterende bygninger og til og med optimalisere eksisterende HVAC-utstyr.

Mange produkter i dagens bygninger er produsert ganske nylig
og i henhold til ganske nye og effektive teknologier. Til tross for
det fungerer de ikke optimalt på grunn av dårlig montasje, dårlig idriftsettelse/oppsett og mangel på smart fungerende logikk.
I følge nyere undersøkelser går opptil 30% av energien bort på grunn av dårlige installasjoner og idriftsettelse, produkter fungerer på en eller annen måte ikke i henhold til produsentens instruksjoner.

Optimalisering av et HVAC-systems drift med energisparing, vil være den mest bærekraftige og kostnadseffektive drivkraften for å redusere energiforbruket og utslippene i bygninger.

"Energioptimalisering" oppnådd via avanserte bygnings-automatisering (BACS) er en flott uutnyttet mulighet til å øke den totale energieffektiviteten betydelig. Energioptimalisering betyr å optimere ytelsen og energiforbruket til produkter og systemer, uavhengig av den spesifikke effektiviteten på et produktnivå.
Den siste generasjons produkter, utviklet i henhold til de nyeste standardene og til og med, i noen tilfeller, i samsvar med forskrifter som Erp Ecodesign, er generelt bare noen få prosent mer energieffektive enn forgjengerne til tross for timer med FoU-innsats. Når det er sagt, er den endelige økningen i energi-effektivitet ubetydelig sammenlignet med kostnadene og den potensielle besparelsen med BACS.

Hos Swegon har vi utviklet smarte og avanserte systemer for å optimere alle hoved HVAC-enheter, både med tanke på luft og vann, uten å gå på akkord med inneklimaet, men levere best mulig innemiljøkvalitet (IEQ). Takket være systemer som Swegon WISE og automatikk som Smartlink+, Hyzer, Flowzer og Multilogic, kan Swegons systemer og delsystemer optimaliseres og muliggjøre mer enn 40% energibesparelser sammenlignet med eldre systemer som generelt mangler mulighet for optimalisering.

Standarder for klassifisering av bygninger
Det er stor verdi i våre simuleringsverktøy, noe som valideres av flere av våre fullførte referanseprosjekter og er også bekreftet av EN15232-standarden. EN15232 har introdusert en klassifisering av bygningsautomasjonsfunksjoner og introdusert vurderingsmetoder for hvordan bygningsautomatisering, automatikk og bygnings-styring bidrar til energieffektiviteten til en bygning.

Standarden deler alle bygninger inn i fire ulike klasser,
fra D til A, hvor

  • Nivå D bygning tilsvarer ikke-energieffektive bygnings-kontroller. Bygninger med nivå D-systemer bør bygges om,
    og nye bygg bør ikke bygges med denne typen systemer.

  • Nivå C refererer til bygninger med standard bygnings-automasjon og styring og bør sees på som det grunnleggende referansenivået for automasjon og styring,
    og det bør også sees på som minimumsnivået for bygninger i Europa. Den inkluderer manuelle kontroller på romnivå for klima- og lyskontroller, sammen med forskjellig tidsstyrt ventilasjon på romnivå. Rullegardiner skal ha motorisert betjening med manuell kontroll.

  • Nivå B har avansert bygningsautomasjon med funksjoner som individuell oppvarming og kjøling på romnivå, med noe sentralsystemkommunikasjon, tidsavhengig luftregulering på romnivå og automatisk tilstedeværelsesdeteksjon for belysning.

  • Nivå A er definert som en bygning med bygningsautomasjon og styringer med høy energiytelse. Den inkluderer sentralisert temperatur og luftmengderegulering ved tilstedeværelse på romnivå, og automatisk dagslyskontroll som sekvensstyrer drift av belysning, motoriserte persienner og klimakontroller.

BACS energiytelsesklassene er knyttet til ulike energieffektivitets-faktorer for bygg som kontorer, skoler og hoteller, mens faktoren gir potensielle energibesparelser ved oppgradering av bygnings-klassen til øvre nivåer. BACS-faktorene er utledet ved analyse av
et svært omfattende sett med detaljerte simuleringer av bygningsenergiytelse.

EN15232 sier at oppgraderingen av et næringsbygg fra C-klasse til A-klasse ved å legge til Smart kontrollstyring av HVAC, uavhengig av den spesifikke produktytelsen, genererer en energibesparelse på ca. 30% for kontorer og hoteller, det vil si ca. 50 % ved oppgradering fra klasse D til A. La oss aldri glemme at majoriteten av den eksisterende bygningsmassen i Europa er definert som
D-klasse, derfor er oppgraderingen via Smart-kontroller en flott mulighet til å redusere eksisterende bygningsutslipp.

Ved å bruke Swegons produkter og systemer med smart- funksjoner er A-klasse byggestandarder mulig i alle segmenter. Derfor kan store energibesparelser oppnås uten å gå på akkord med innendørs miljøkvalitet. Hos Swegon optimaliserer vi  innemiljøet for at folk skal ha det bra innendørs, med fokus på laveste mulig energiforbruk.

Les mer om Swegons systemløsninger på våre nettsider.